W związku z otrzymaniem przez Gminę Rudnik dofinansowania na zadanie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” zwracamy się do wnioskodawców z zapytaniem czy podtrzymują swój wniosek złożony w 2017r. Na tym etapie nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany wniosku. Wnioski na dodatkowe instalacje będą przyjmowane na listę rezerwową w dodatkowym naborze pod koniec lutego.

Ponadto przedstawiamy 2 załączniki do pism:

z których jeden z załączników należy bezwzględnie wypełnić i przekazać nie później niż do dnia 23 lutego 2022r. w dowolnej formie np. mailowej, pisemnie. lub osobiście). W przypadku formy pisemnej liczy się data stempla pocztowego.

  • W przypadku gdy chcą Państwo brać udział w projekcie, prosimy o wypełnienie i odesłanie załącznika n 1.

  • W przypadku odstąpienia od wniosku, prosimy o wypełnienie i odesłanie załącznika nr 2

UWAGA :

Niezłożenie załącznika nr 1 pn. Oświadczenie o podtrzymaniu wniosku o przyznanie dofinansowania OZE w ww. terminie tj. do 23 luty 2022r. powoduje skreślenie z ubiegania się o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie należy sprawdzić czy posiadają Państwo umowę kompleksową na dostarczenie energii elektrycznej (na naszym terenie taką umowę można zawrzeć jedynie z firmą Tauron), która jest niezbędna do zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Skip to content