INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZANOWICE I GMINY RUDNIK”

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZANOWICE I GMINY RUDNIK”

Tytuł projektu:
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Krzanowice, Gmina Rudnik

Źródło dofinansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:

2022-04-25 – 2023-10-31

Wartość projektu:

14 541 006,00

Wartość dofinansowania:

12 359 855,10

Krótki opis projektu:

Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (OZE) projekt „OZE dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach wniosku złożonego pierwotnie w roku 2017 oraz powtórnie w roku 2021.

Dzięki staraniom Burmistrza Gminy Krzanowice oraz Wójta Gminy Rudnik po ponownym złożeniu wniosku w 2021r. Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Projekt polega na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) oraz energii cieplnej celem podgrzewania CWU ( kolektory słoneczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Krzanowice oraz na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne),energii cieplnej celem podgrzewania CWU ( kolektory słoneczne), energii aerotermalnej ( instalacje pomp ciepła do CWU) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Rudnik.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji pyłów i gazów oraz zaoszczędzenie zużycia energii finalnej

W najbliższym czasie Urząd Gminy będzie się kontaktował telefonicznie lub poprzez e-mail z osobami, które złożyły wniosek na instalacje fotowoltaiczne w celu potwierdzenia aktualności złożonego wniosku w 2017 roku. Pierwszeństwo udziału w programie będą miały wnioski złożone w 2017r. jednakże po weryfikacji tychże wniosków zostanie utworzona lista rezerwowa dla nowych chętnych.

 

 

Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór uzupełniający dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na zbiorniki 300 lub 400 l. Regulamin, wniosek, oświadczenia do pobrania są w Urzędzie Gminy Rudnik lub na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl Wszelkie informacje dotyczące projektu OZE pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dostępne są na stronie www. gmina-rudnik.pl lub pod nr  tel. 324106428 wew. 131.

 

Projekt OZE – ważny komunikat dla mieszkańców biorących udział w gminnym projekcie

W związku z napływającymi informacjami, o otrzymywaniu przez uczestników gminnego projektu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych pism od zakładu energetycznego: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. dotyczących przesłania aneksów do umów zmieniających dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej na system wprowadzony nowelizacją ustawy tj. netbilling, informujemy, iż:

KAŻDY KTO OTRZYMAŁ W/W PISMO, CHCĄC UTRZYMAĆ STARY SYSTEM ROZLICZEŃ, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIE Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA TAURON, CELEM POINFORMOWANIA O ZAWARCIU UMOWY NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZED 31.03.2022 r

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY:

– podpisywać Aneksów do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dot. modelu rozliczeń netbiling (wzór poniżej dot. rozliczenia netbiling – rozliczenie na nowych zasadach).

 
Oświadczenie do Tauronu ws starego systemu rozliczeń tzw. net-metering do pobrania – TUTAJ
 
 
Urząd Gminy w Rudniku

Informacja dla beneficjentów programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

W związku z przesyłaniem przez Tauron mieszkańcom Gminy Rudnik, uczestniczącym w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnikprojektów umów/ aneksów na dostarczanie energii w oparciu o nowe zasady rozliczeniowe tj. net – billing, zwracamy uwagę na podejmowanie interwencji u dostawcy energii, szczegółowe zapoznanie się  z korespondencją.

Przypominamy, że projekty parasolowe dofinansowane ze środków regionalnych programów operacyjnych uzyskały prawo przyłączenia instalacji fotowoltaicznych na starych zasadach tzw. system opustów net-metering obowiązujących do dnia zmiany przepisów rozliczeniowych tj. do dnia 31 marca 2022r.

 

Wszelkich informacji można uzyskać bezpośrednio u dostawcy energii.

KOSZTY INSTALACJI OZE – wysokość kwot wkładu własnego mieszkańca biorącego udział w projekcie gminnego OZE pn.”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik”.

Gmina Rudnik przedstawia koszty mieszkańców za montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Tabele zawierają koszty wkłady własnego mieszkańca t.j.: 15 % kosztów kwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT od całej inwestycji, koszt dokumentacji wykonawczej oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koszty ubezpieczenia instalacji w pierwszym roku trwałości projektu.

Ponadto informujemy, że w niektórych przypadkach mogą wystąpić koszty dodatkowe – koszty niekwalifikowalne, które mieszkaniec będzie musiał ponieść dodatkowo.

Ubezpieczenie będzie płatne co roku przez cały okres trwałości projektu na wezwanie gminy. Podane kwoty podane są w złotych polskich (PLN).

Zestawienie wkładu własnego w zależności od rodzaju i mocy instalacji – pliki do pobrania:

POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ I POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje solarne i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Poniżej można pobrać: regulamin, wniosek i oświadczenia.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIK

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik,

Firma ECO-TEAM sp. z o.o. sp. k. realizująca na terenie naszej Gminy w ramach gminnego projektu OZE montaż kolektorów słonecznych rozpoczęła wysyłanie sms-ów z informacją o przeprowadzeniu audytu technicznego przedmontażowego do osób biorących udział w projekcie.

Sms-y o następującej treści:

„Witam, w dniu ……….. w godzinach ………… na terenie gminy Rudnik zostaną przeprowadzone audyty techniczne przedmontażowe pod kolektory słoneczne z gminnego projektu OZE. Wizja trwa ok. 20 min. Jeżeli termin Państwu odpowiada to proszę o potwierdzenie (wystarczy sms zwrotny „ok”). W przypadku Państwa nieobecności lub chęci umówienia się na konkretną godzinę, proszę o kontakt przez SMS! Pozdrawiam, audytor terenowy EcoTeam – wykonawcy projektu.

Osoby przeprowadzające audyt będą posiadały przy sobie identyfikatory z pieczątką Gminy Rudnik

Pierwsze sms-y zostały już wysłane do mieszkańców z proponowaną datą audytu wyznaczoną na 12.12.2022

Ważna informacja ws OZE – wybrano wykonawców w ramach przeprowadzonego przetargu.

’Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj „Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik „Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO, WSL na lata 2014-2020. Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT -EU – konkurs.

 

W dniu 15.06.2022r. Gmina Rudnik ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na  podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych na zadanie pn.”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik w formule” zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie zostało podzielone na 3 odrębne zadania częściowe między innymi na:

zad.1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości 305 szt”,

zad.2 pn.”Budowa instalacji kolektorów słonecznych w ilości 166 szt”,

zad.3 pn.”Budowa pomp ciepła co cwu w ilości 103 szt”.

Od momentu ogłoszenia postępowania przetargowego, firmy zainteresowane zamówieniem mogły zadawać pytania i wnosić uwagi do zapisów zawartych w materiałach przetargowych między innymi do opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego, który zawierał wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, gwarancyjnych, serwisowych itp. Wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, musieli spełnić przyszli Wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie na etapie złożenia oferty przetargowej.

 

W dniu 05.09.2022r. nastąpiło otwarcie ofert

Na zad częściowe nr 1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych” oferty złożyło  jedenaście  firm, w tym dziewięć  firm zostało przez komisję przetargową odrzuconych na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 03.11.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu ofert w zakresie części 1 zamówienia. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Hymon Fotowoltaika Sp. z o. o ,33 -100 Tarnów ul. Dojazd 16a,

za cenę 5.617.114,66 zł brutto

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

gwarancji na panele fotowoltaiczne: 25 lat,

gwarancji na inwerter: 15 lat,

czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie: 36 godzin  (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego) .

Od  wyników przetargu w dniu 8 listopada 2022r. dwie firmy złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie, zaskarżając między innymi czynności odrzucenia ofert odwołujących oraz czynności wyboru oferty firmy Hymon.

W dniu 21 listopada 2022r. w Warszawie odbyła się rozprawa z udziałem stron.

Po rozpatrzeniu odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skład orzekający oddalił odwołania, ponieważ nie stwierdził naruszenia przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przepisów ustawy w obydwu rozpatrywanych odwołaniach. Kosztami postępowania obciążono Wykonawców, którzy złożyli odwołanie. 

W dniu 12.12.2022r. została zawarta umowa z firmą Hymon Fotowoltaika z Tarnowa  na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

   

Na zadanie częściowe nr 2 pn.” Budowa instalacji kolektorów słonecznych” ofertę złożyły dwie firmy, w tym: jedna firma  została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 31.10.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 2 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Eco – Team Sp. z o. o. Sp. K ul. Władysława Jagiełły z siedzibą w Częstochowie 

za cenę brutto 2.738.678,70 zł.

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 10 lat

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji: 36 godzin (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego).

W dniu 02.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Na zadanie częściowe nr 3 pn.„Budowa pomp ciepła cwu” ofertę złożyły dwie firmy

w tym jedna firma, została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

W dniu 03.11.2022r. Gmina zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 3 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Polska Ekologia Przetargi Sp z o. o, ul. Piaskowa 7, 47- 400 Racibórz

za cenę brutto 1.420.687,50 zł

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 9 lat i 1 miesiąc

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji  35 godzin (tj. w okresie 5 lat  lat od dnia odbioru końcowego).

 

 W dniu 09.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Gmina Rudnik  do końca br. przedstawi Wykonawcom poszczególnych instalacji listę osób z adresami mieszkańców /osób objętych projektem oraz numerami telefonów.

Mieszkańcy biorący udział w projekcie mogą się spodziewać pierwszych kontaktów telefonicznych z Wykonawcami już w grudniu.

Realizacja tj. montaże instalacji w ramach projektu pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, na poszczególne zadania nastąpi najwcześniej w połowie styczniu 2023r.

Pierwsze spotkania Wykonawców z mieszkańcami objętymi projektem związane będą wyłącznie w zakresie ustalenia miejsca lokalizacji oraz wykonaniem audytów zgodnych ze złożonym wnioskiem w zakresie rozmieszczenia instalacji i warunkami zawartymi w Regulaminie naboru wniosków oraz Programie funkcjonalno użytkowym.

Zamawiający w miesiącu listopadzie ogłosił przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i ocenie ofert złożonych w dniu 24.11.2022r. Umowa na wyłonienie inspektora powinna być podpisana jeszcze w bieżącym roku 2022r. Ofertę na ww zadanie złożyły 4 firmy.

Najtańszą ofertę złożyła firma Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice za cenę brutto 119.317,38 zł, a najdroższą ofertę  złożyła firma ADMat – EKO Martyna Piecuch ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica za cenę brutto 247.813,02 zł.

 

Szczegóły na temat ogłoszonych przetargów i przebiegu prac komisji przetargowej można uzyskać pod adresem: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–

Koszt własny mieszkańca będzie znany po wyborze najkorzystniejszej oferty na inspektora nadzoru oraz po zatwierdzeniu zmian w wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto przypominamy, że przed montażem instalacji mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty wkładu własnego. Wezwanie będzie wysłane pismem Gminy Rudnik, wpłaty będą dokonywane na konto Gminy Rudnik. Gmina Rudnik nie pobiera wpłat przez wykonawcę robót, jedynie za roboty dodatkowe mieszkaniec zostanie obciążony przez Wykonawcę fakturą, o ile takie roboty wystąpią Jednakże pierwsza płatność będzie dokonywana na wezwanie z gminy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Wykonawców. Wybrani wykonawcy, z którymi gmina podpisała umowy, będą posiadali dokument sporządzony przez Gminę Rudnik, którym będą mogli się wylegitymować.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na instalacje solarne i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Zachęcamy do składania wniosków.

Wszelkie informacje oraz harmonogramy prac będą udostępnione na stronie Gminy Rudnik pod linkiem: https://gmina-rudnik.pl/category/oze-projekt/

Prosimy o śledzenie strony.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniach 31.10.2022r. oraz 3.11.2022r.  Gmina Rudnik wybrała najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów podanych w SWZ dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wybrano następujących Wykonawców instalacji:

  • Zadanie częściowe nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

HYMON FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

z ceną ofertową: 5 617 114,66 zł brutto

 

  • Zadanie częściowe nr 2: Budowa instalacji solarnych

ECO-TEAM SP. Z O.O

ul. Władysława Jagiełły 60

42-202 Częstochowa

z ceną ofertową: 2 738 678,70 zł brutto

 

  • Zadanie częściowe nr 3: Budowa pomp ciepła na c.w.u.

POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SP. Z O.O.

ul. Piaskowa 7

47-400 Racibórz

z ceną ofertową: 1 420 687,50 zł brutto

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostali oferenci mają prawo w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przez Gminę wyników złożyć odwołanie, co może skutkować przedłużeniem terminu podpisywania umów z wykonawcami instalacji.

 

Wszystkie informacje dotyczące przetargu, w tym wyboru najkorzystniejszych ofert są pod linkiem:

http://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj/#odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

UWAGA! Nadal pozostały wolne miejsca na instalacje solarne oraz pompy ciepła do c.w.u. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przystąpić do projektu montażu ww. instalacji prosimy o kontakt osobisty z urzędem gminy pok. nr 7 na parterze lub pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 106 lub 131.

Skip to content