’Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj „Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik „Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO, WSL na lata 2014-2020. Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT -EU – konkurs.

 

W dniu 15.06.2022r. Gmina Rudnik ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na  podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych na zadanie pn.”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik w formule” zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie zostało podzielone na 3 odrębne zadania częściowe między innymi na:

zad.1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości 305 szt”,

zad.2 pn.”Budowa instalacji kolektorów słonecznych w ilości 166 szt”,

zad.3 pn.”Budowa pomp ciepła co cwu w ilości 103 szt”.

Od momentu ogłoszenia postępowania przetargowego, firmy zainteresowane zamówieniem mogły zadawać pytania i wnosić uwagi do zapisów zawartych w materiałach przetargowych między innymi do opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego, który zawierał wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, gwarancyjnych, serwisowych itp. Wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, musieli spełnić przyszli Wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie na etapie złożenia oferty przetargowej.

 

W dniu 05.09.2022r. nastąpiło otwarcie ofert

Na zad częściowe nr 1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych” oferty złożyło  jedenaście  firm, w tym dziewięć  firm zostało przez komisję przetargową odrzuconych na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 03.11.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu ofert w zakresie części 1 zamówienia. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Hymon Fotowoltaika Sp. z o. o ,33 -100 Tarnów ul. Dojazd 16a,

za cenę 5.617.114,66 zł brutto

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

gwarancji na panele fotowoltaiczne: 25 lat,

gwarancji na inwerter: 15 lat,

czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie: 36 godzin  (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego) .

Od  wyników przetargu w dniu 8 listopada 2022r. dwie firmy złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie, zaskarżając między innymi czynności odrzucenia ofert odwołujących oraz czynności wyboru oferty firmy Hymon.

W dniu 21 listopada 2022r. w Warszawie odbyła się rozprawa z udziałem stron.

Po rozpatrzeniu odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skład orzekający oddalił odwołania, ponieważ nie stwierdził naruszenia przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przepisów ustawy w obydwu rozpatrywanych odwołaniach. Kosztami postępowania obciążono Wykonawców, którzy złożyli odwołanie. 

W dniu 12.12.2022r. została zawarta umowa z firmą Hymon Fotowoltaika z Tarnowa  na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

   

Na zadanie częściowe nr 2 pn.” Budowa instalacji kolektorów słonecznych” ofertę złożyły dwie firmy, w tym: jedna firma  została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 31.10.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 2 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Eco – Team Sp. z o. o. Sp. K ul. Władysława Jagiełły z siedzibą w Częstochowie 

za cenę brutto 2.738.678,70 zł.

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 10 lat

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji: 36 godzin (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego).

W dniu 02.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Na zadanie częściowe nr 3 pn.„Budowa pomp ciepła cwu” ofertę złożyły dwie firmy

w tym jedna firma, została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

W dniu 03.11.2022r. Gmina zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 3 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Polska Ekologia Przetargi Sp z o. o, ul. Piaskowa 7, 47- 400 Racibórz

za cenę brutto 1.420.687,50 zł

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 9 lat i 1 miesiąc

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji  35 godzin (tj. w okresie 5 lat  lat od dnia odbioru końcowego).

 

 W dniu 09.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Gmina Rudnik  do końca br. przedstawi Wykonawcom poszczególnych instalacji listę osób z adresami mieszkańców /osób objętych projektem oraz numerami telefonów.

Mieszkańcy biorący udział w projekcie mogą się spodziewać pierwszych kontaktów telefonicznych z Wykonawcami już w grudniu.

Realizacja tj. montaże instalacji w ramach projektu pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, na poszczególne zadania nastąpi najwcześniej w połowie styczniu 2023r.

Pierwsze spotkania Wykonawców z mieszkańcami objętymi projektem związane będą wyłącznie w zakresie ustalenia miejsca lokalizacji oraz wykonaniem audytów zgodnych ze złożonym wnioskiem w zakresie rozmieszczenia instalacji i warunkami zawartymi w Regulaminie naboru wniosków oraz Programie funkcjonalno użytkowym.

Zamawiający w miesiącu listopadzie ogłosił przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i ocenie ofert złożonych w dniu 24.11.2022r. Umowa na wyłonienie inspektora powinna być podpisana jeszcze w bieżącym roku 2022r. Ofertę na ww zadanie złożyły 4 firmy.

Najtańszą ofertę złożyła firma Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice za cenę brutto 119.317,38 zł, a najdroższą ofertę  złożyła firma ADMat – EKO Martyna Piecuch ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica za cenę brutto 247.813,02 zł.

 

Szczegóły na temat ogłoszonych przetargów i przebiegu prac komisji przetargowej można uzyskać pod adresem: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–

Koszt własny mieszkańca będzie znany po wyborze najkorzystniejszej oferty na inspektora nadzoru oraz po zatwierdzeniu zmian w wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto przypominamy, że przed montażem instalacji mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty wkładu własnego. Wezwanie będzie wysłane pismem Gminy Rudnik, wpłaty będą dokonywane na konto Gminy Rudnik. Gmina Rudnik nie pobiera wpłat przez wykonawcę robót, jedynie za roboty dodatkowe mieszkaniec zostanie obciążony przez Wykonawcę fakturą, o ile takie roboty wystąpią Jednakże pierwsza płatność będzie dokonywana na wezwanie z gminy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Wykonawców. Wybrani wykonawcy, z którymi gmina podpisała umowy, będą posiadali dokument sporządzony przez Gminę Rudnik, którym będą mogli się wylegitymować.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na instalacje solarne i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Zachęcamy do składania wniosków.

Wszelkie informacje oraz harmonogramy prac będą udostępnione na stronie Gminy Rudnik pod linkiem: https://gmina-rudnik.pl/category/oze-projekt/

Prosimy o śledzenie strony.

Skip to content