Podziękowania dla bryg. Andrzeja Charuka – Naczelnika Wydziału KP PSP w Raciborzu

W Strzybniku odbyło się 27 stycznia br. zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, którego gośćmi byli bryg. Andrzej Charuk, kpt. Radosław Bar oraz Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.
 
Bryg. Andrzej Charuk pełnił funkcję opiekuna gminy z ramienia raciborskiej PSP.
W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, nowym opiekunem gminy został kpt. Radosław Bar.
 
Składamy serdeczne podziękowania bryg. Andrzejowi Charukowi za bardzo dobrą współpracę i udzielone wsparcie.
 

Serce, które będzie pomagać.

Obok schodów prowadzących na plebanię został zamontowany pojemnik-serce na plastikowe nakrętki, który będzie służyć celom charytatywnym. Zbieramy nakrętki dla 10-letniego Szymona ze Sławikowa!

Obok schodów prowadzących na plebanię został zamontowany pojemnik-serce na plastikowe nakrętki. Zebrane nakrętki będą przekazywane na cele charytatywne – w pierwszej kolejności na rzecz parafianina, 10-letniego chorego Szymona ze Sławikowa. 

więcej w artykule parafialnym – http://slawikow.pl/Serce_ktore_bedzie_pomagac-931.html

oraz na portalu nowiny.pl – https://www.nowiny.pl/wiadomosci/216466-dwaj-kuzyni-o-wielkim-sercu.html

Źródło: Parafia św. Jerzego w Sławikowie, nowiny.pl

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli. 

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń prosimy o spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Informacja KRUS dot. zgłaszania wypadków związanych z działalnością rolniczą do KRUS

Rolniku zgłaszaj NIEZWŁOCZNIE wypadki związane z działalnością rolniczą do Placówki Terenowej KRUS, w której jesteś ubezpieczony.

Z uwagi na nieterminowe zgłaszanie przez rolników wypadków zaistniałych przy pracy w gospodarstwie rolnym KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Raciborzu informuje, że wypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie.

Niejednokrotnie późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności skutkują odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

W celu zapobiegania w/wym sytuacjom informujemy, że rolnik czy domownik powinien bez zbędnej zwłoki zgłosić wypadek związany z prowadzeniem działalności rolniczej do tej placówki KRUS, w której jest ubezpieczony.

Wypadki związane z prowadzeniem działalności rolniczej można zgłaszać do KRUS nie tylko osobiście, ale również przez telefon, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP)

Telefon kontaktowy KRUS Racibórz 32 453 94 19 czynny w godzinach pracy placówki.

Źródło : KRUS Racibórz

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Agnieszki Depta z Dolędzina

Dnia 20 stycznia 2023 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Agnieszka Depta z Dolędzina. Jubilatka pochodzi z Brzeźnicy. Całe życie ciężko pracowała w PGR-rze; początkowo w Czerwięcicach, a następnie w Modzurowie. Doczekała 7 dzieci, 19 wnuków oraz 15 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Ferie zimowe w Gminie Rudnik 2023

Na czas tegorocznych ferii zimowych Gmina Rudnik we współpracy z Fundacją GNIAZDO zorganizowała wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie chętni do spędzenia czasu poza domem mieli okazję wyjazdu do raciborskiego kina, ale też mogli spędzić czas aktywnie w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. Ścianka wspinaczkowa, nerfy, strzelanie z łuku to tylko część aktywności, jakie zaproponowała dzieciom i młodzieży ekipa tego ośrodka sportowego. Gmina zapewniła uczestnikom również przyjemność na świeżym powietrzu, na pszowskim lodowisku. Czas spędzony w autobusie był okazją do zaznajomienia młodzieży z krótką historią pałacu w Sławikowie oraz z działalnością Fundacji, przekazania legend o pałacu i zachęcenia młodych do korzystania z dobrodziejstwa tego gminnego zabytku.

Diamentowe Gody Państwa Elfrydy i Nikodema Musioł ze Strzybnika

Dnia 5 stycznia bieżącego roku Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elfryda i Nikodem Musioł ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie, kościelny natomiast w pawłowskim kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pan Nikodem z wykształcenia jest kowalem, jednak nie pracował zawodzie. Zawodowo związany był z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Strzybniku oraz z Wytwórnią Aparatury Cukrowniczej w Raciborzu, gdzie pracował aż do emerytury jako ślusarz kotłowy. Pan Nikodem większość swojego życia tworzył historię miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1963 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa strzybnickiej jednostki. Do dziś jest członkiem honorowym OSP Strzybnik. Był również koordynatorem wiejskiej świetlicy. Pani Elfryda pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 synów i córki oraz 5 wnuków i 3 wnuczki.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Elfrydzie i Nikodemowi Musioł życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

XLIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się  XLIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 stycznia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2023;

 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

 4. nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Rudnik nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

 5. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rudnik do Raciborskiego Klastra Energii;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. skargi na działalność Wójta Gminy Rudnik (nr Kpe-1909/22);

 8. zmiany WPF Gminy Rudnik;

 9. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 10. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2023 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komunikat KRUS

 

W imieniu i na prośbę Dyrekcji KRUS – Oddziału Regionalnego w Częstochowie przekazujemy informacje dotyczące zasad pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Szczegóły w załączonym komunikacie. 

Komunikat KRUS 2023-01-18

Skip to content