Informacja dla mieszkańców w sprawie rudnickich ośrodków zdrowia.

Szanowni Mieszkańcy naszej gminy,

 

Jednym z bardzo istotnych zadań jakie realizuje lokalny samorząd wobec swoich mieszkańców to bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej. Na terenie naszej gminy posiadamy 3 ośrodki zdrowia: w Rudniku, Łubowicach i Szonowicach, które działają w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Po otrzymaniu informacji o zmianach kadrowych (przejście na emeryturę 3 osób, w tym dyrektora zakładu, zmniejszenie godzin pracy jednego z lekarzy, średnia wieku zatrudnionych pracowników), trudnościami związanymi z pozyskaniem nowych lekarzy do pracy w ośrodkach oraz trudności finansowych w związku ze wzrostem cen energii, usług i płac, a także obecnej sytuacji związanej z obowiązkiem zapłacenia kary finansowej na rzecz NFZ po przeprowadzeniu kontroli w SPZLA, Urząd Gminy w Rudniku podjął działania mające na celu zachowanie ciągłości realizacji podstawowej opieki medycznej na rzecz mieszkańców. W tym celu w ostatnich tygodniach poprzedniego roku zwołano Radę Społeczną działającą przy SPZLA, odbyły się spotkania konsultacyjne z radnymi. Działalność i sytuacja SPZLA była głównym tematem ubiegłotygodniowego posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, podczas której dyrektor SPZLA Pan Dr Marek Duda omówił sprawozdania z działalności ośrodków, a także przedstawił obecną sytuację i problemy z jakimi w nadchodzącym czasie trzeba będzie stawiać czoła. Ogromnym problemem, z którym borykają się nie tylko nasze ośrodki, ale wszystkie Ośrodki Zdrowia w naszym powiecie i większość w kraju, to ogromne trudności w pozyskaniu młodej i doświadczonej kadry lekarskiej do pracy w POZ, zwłaszcza na terenie gmin wiejskich. Wzrost kosztów energii, usług i płac powoduje znaczne zmniejszenie zysku z działalności leczniczej zakładu, a dodatkowe obciążenie zobowiązaniami (kara NFZ) w znaczny sposób wpływa na bilans finansowy. Niskie zyski powodują, iż zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska lekarskie stają się finansowo nieatrakcyjne

W obliczu powyższych problemów i zagrożeń, priorytetem dla Urzędu Gminy jest szukanie rozwiązania gwarantującego zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług zdrowotnych dla swoich mieszkańców. Jednym z takich rozwiązań jest przekształcenie publicznego zakładu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, gdzie podmiot prywatny odpowiedzialny będzie za realizowanie w imieniu gminy nieodpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, zabezpieczenie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, zawieranie kontraktu z NFZ-tem na świadczenia zdrowotne oraz będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie finansowe jednostki. Udzielane przez NZOZ świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu są dla mieszkańców bezpłatne, ponadto podmiot prywatny w celu podniesienia swojej atrakcyjności planuje prowadzić tzw.” Opiekę koordynowaną w POZ”, w ramach której mieszkańcy/pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do lekarzy specjalistów: kardiologa, pulmonologa w miejscowych ośrodkach zdrowia.

W najbliższym czasie wspólnie z Radą Społeczną SPZLA oraz Radą Gminy po dokonaniu analizy wszystkich danych, propozycji, podjęta zostanie decyzja o wybraniu kierunku działania, które zagwarantuje ciągłość świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom na kolejne lata.

Pragnę podkreślić, iż niezależnie od sytuacji czy rudnickie ośrodki pozostaną w obecnym kształcie, czy też ulegną przekształceniu, obecni lekarze oraz personel pielęgniarski mają możliwość pozostania na swoich stanowiskach pracy, tak by zapewnić płynność działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo podmiot prywatny posiada możliwość rozszerzenia oferty o nowych specjalistów w zależności od lokalnych potrzeb i możliwości kontraktowania przez NFZ usług specjalistycznych.

Celem zdementowania wszelkich niedomówień, przekłamań i nadinterpretacji jakie nie raz krążą w opinii publicznej, żaden z budynków SPZLA nie zostanie sprzedany. Ponadto sprzedaż byłaby z punktu interesu gminy nielogiczna i finansowo sprzeczna, gdyż przeprowadzone w ostatnich latach termomodernizacje i projekty OZE posiadają przez okres 5 lat tzw. „trwałość projektu” i przy sprzedaży takiego budynku, gmina byłaby zmuszona zgodnie z regulaminem dofinansowanie proporcjonalnie zwrócić.

Wraz z pracownikami urzędu, Radą Społeczną SPZLA oraz Radą Gminy Rudnik staramy się, aby wszystkie działania w tematyce rudnickich ośrodków zdrowia prowadzone były w duchu otwartości i szczerego szukania optymalnego i stabilnego rozwiązania będącego akceptowalną alternatywą dla mieszkańców i osób korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Rudnik wobec działającego dziś w formie zakładu w formie publicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Rybka

Wójt Gminy Rudnik

 

 

 

Ogłoszenie GOPS-u w Rudniku

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku poszukuje osoby chętnej do świadczenia usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Rudnik w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Program realizowany jest od marca 2023 do grudnia 2023r. i jest skierowany do osoby niepełnosprawnej, zwanej „Beneficjentem”, która wymaga wysokiego poziomu wsparcia, poprawy komfortu i jakości życia co stanowi główne założenie Programu.

Zgodnie z częścią IV ust 3 pkt 2 Programu, usługę asystencji może świadczyć osoba, która:

– nie jest członkiem rodziny Beneficjenta

-posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, lub:

-posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

 

Asystent ma za zadanie:

-towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w wypełnieniu ról społecznych,

– pomagać podczas przemieszczania się poza miejsce zamieszkania

-podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem a w szczególności: utrzymanie porządku w pomieszczeniu gdzie na co dzień przebywa Beneficjent, pokonywanie barier architektonicznych, pomoc i asystowanie w trakcie podróżowania środkami komunikacji publicznej, wyjścia na spacer, asystowanie podczas obecności w kinie, teatrze,muzeum, restauracji, pomoc w werbalnym komunikowaniu się , pomoc w ubieraniu się.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie w okresie od marca do grudnia 2023 w wymiarze 365 godzin, można uzyskać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Rudniku mieszczącym się przy ulicy Gawliny 2,  lub pod numerem telefonu         32/410 64 25

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudnik o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków Gmina Rudnik ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


więcej szczegółów znaleźć można na stronie BIP Urzędu Gminy w Rudniku – kliknij tutaj 

Sołectwo Rudnik wybrało nowego Sołtysa

Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniu 15 lutego 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej w Rudniku odbyły się wybory nowego sołtysa. Po rezygnacji z funkcji sołtysa Pana Waldemara Kałuża, w wyniku głosowania nowym Sołtysem Rudnika został Pan Bolesław Tyborski.

W imieniu Samorządu Gminy Rudnik składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Sołtysa Rudnika i życzymy dużo sił i energii, zdrowia i pomyślnej realizacji zadań, wspólnie z Radą Sołecką, na rzecz rozwoju lokalnej samorządności rudnickiej wspólnoty mieszkańców.

Panu Waldemarowi Kałuża dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz poświęcenie na rzecz mieszkańców i życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

 

Kontakt do obecnego Sołtysa wsi Rudnik:

Bolesław Tyborski

ul. Sylwestra 48/2

tel. 660 415 136

L sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się L sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 22 lutego 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie L sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 2. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

 3. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2023 roku”;

 4. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rudnik oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2023 – 2027;

 6. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content