W dniu 6 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka odbyła się wizyta robocza Pani Senator Ewy Gawęda w gminie Rudnik. Tematem spotkania były m.in. stopień realizacji inwestycji z pozyskanych dofinansowań w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” (budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, remont przedszkola w Brzeźnicy, modernizacja dróg na terenie gminy), organizacja uroczystości 800-lecia istnienia sołectwa Sławików i Gamów, a także ratowanie zabytków na terenie gminy w ramach możliwości pozyskania środków finansowych w trwającym obecnie naborze Rządowego Programu odbudowy Zabytków, do którego gmina Rudnik planuje złożyć wnioski.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Radą Sołecką, Panią Sołtys wsi Gamów, celem omówienia organizacji upamiętnienia 800-lecia powstania miejscowości Gamów. Ponadto odbyła się wizja lokalna w terenie, w tym w Strzybniku oraz w Szonowicach związana z podjęciem działań związanych z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych: spichlerzy i budynków gospodarczych w Strzybniku oraz pałacyku i parku przypałacowego w Szonowicach. Wójt zapoznał Panią Senator z poczynionymi staraniami gminy na rzecz ratowania zabytkowej nieruchomości, gdzie urząd gminy od 2019 roku wnioskuje o bezpłatne przejęcie pałacyku w Szonowicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz lobbuje by utworzyć w tym obiekcie np. siedzibę Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnej Powiatu Raciborskiego, Centrum Szkoleniowego Sztuki i Techniki Agrarnej lub Szkoły Rolniczej obejmującej swym zasięgiem zarówno województwo śląskie jak i opolskie .

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony rolników odnośnie działań podjętych przez gminę Rudnik dotyczącymi kompleksu Szonowice V , opracowanego przez KOWR z siedzibą w Częstochowie projektu podziału gruntów pod dzierżawę, projekt przedstawia kompleks w skład którego wchodzą nieruchomości w postaci pałacu, stajni, budynków gospodarczych i warsztatów wpisanych w Wojewódzki Rejestr Zabytków wraz z gruntami ornymi.

Wójt Gminy Rudnik informuje, iż w ramach opieki i ratowania zabytków będących na terenie gminy Rudnik obowiązek ten realizuje, gdyż należy to do zadań własnych gminy. Zgodnie z opracowaniem KOWR-u, w skład kompleksu Szonowice V wchodzą aż 34 środki trwałe. Poza tymi środkami trwałymi w ramach kompleksu wchodzi nieruchomość rolna w postaci gruntów ornych, którymi gmina nie wiąże zainteresowania, co jest zbieżne z oczekiwaniem rolników, którzy podczas tegorocznego spotkania na Zamku Piastowskim w Raciborzu wnioskowali do KOWR-u o wydzielenie i wyodrębnienie z kompleksów gruntów ornych nieruchomości będącymi budynkami w szczególności tych, które widnieją w rejestrze zabytków. W chwili obecnej projekt KOWR-u przewiduje dzierżawę gruntu ornego wraz z nieruchomościami wchodzącymi w skład tzw. kompleksu, co stawia w większości przypadków przyszłego dzierżawcę na koszty utrzymania i remontów tych budynków, zwłaszcza tych wpisanych w rejestr zabytków. Celem gminy jest, aby grunty orne kompleksu Szonowice V zostały po akceptacji ministerstwa i KOWR-u wyodrębnione i udostępnione rolnikom pod dzierżawę, zaś budynki, w tym pałac przeznaczone na użyteczność publiczną związaną z edukacją rolników.

Ponadto do wizji lokalnej pałacu w Szonowicach zaproszony został obecny dzierżawca i zarządca nieruchomości Pan Prezes firmy  Agromax Bogusław Berka. Dzięki jego uprzejmości umożliwiony został dostęp do wnętrza pałacu, gdzie pracownicy administracyjni firmy Agromax kompleksowo zapoznali Panią Senator z historią budynku, jego wcześniejszym przeznaczeniem, dokonanymi pracami zabezpieczającymi przed jego erozją oraz stanem technicznym budynku.

Przygotowana przez władze gminy kompleksowa wizja w terenie pozwoliła na rzeczowe omówienie problematyki i zaznajomienie z zabytkiem jakim jest pałac, by móc poprzez działania Pani Senator w sposób skuteczny lobbować w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz ratowania i zagospodarowania poprzez w/w ministerstwa nieruchomości w celu wspierania instytucjonalnego i praktycznego zarazem lokalnej jaki i ponadlokalnej działalności rolniczej.

Poniżej przedstawiamy do wiadomości złożone przez Urząd Gminy w Rudniku pismo przedstawiające zarys koncepcyjny zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będący w zasobie KOWR-u – nieruchomości w Szonowicach i Strzybniku oraz Projekt programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych Rudnik oraz Tworków – Wojnowice prezentowany przez KOWR 17 stycznia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas spotkania z rolnikami.

Do pobrania:

Skip to content