Zwołuje się LIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 czerwca 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2022.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2022r.;

 4. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 6. zmiany uchw Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 7. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 8. zmiany w składzie komisji zdrowia oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 123/3 a.m.2 i 499/3 a.m.6 na działkę nr 132/3 a.m.2 położonych w Brzeźnicy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content