Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych jako forma zapewnienia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym za pomocą usługi asystenckiej.

Adresatami programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz.100, z późn. zm)

Głównym celem  usługi asystencji jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 32/ 410 64 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 września 2023r.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę

Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Skip to content