Zwołuje się LV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 sierpnia 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

 2. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content