90 rocznica urodzin Pani Rozalii Basista z Łubowic

            Dnia 17 lutego 2024 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Rozalia  Basista. Jubilatka urodziła się w Brzeźnicy. Po wyjeździe za granicę przez 35 lat pracowała w kwiaciarni. Obecnie mieszka w Łubowicach. Urodziła piątkę dzieci, doczekała 8 wnuków oraz 9 prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Rozalii składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

 

LXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 lutego 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

 2. przystąpienia Gminy Rudnik do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;

 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzybniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/24;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice – etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”;

 5. zmiany uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2024.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Rewitalizacja parku przypałacowego w Sławikowie

W 2019 roku rozpoczęły się działania związane z przeprowadzeniem analizy i planowania poszczególnych etapów rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego w Sławikowie. Polegały one na konsultacjach z ekspertami oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stworzeniu tzw. mapy działań, koniecznych do wykonania oraz dostosowanych do możliwości finansowych gminy i pozyskanych dotacji krajowych i zagranicznych. Na ich podstawie powstały założenia do projektu składającego się z kilku etapów. Projekt został podzielony na następujące części: prace związane z zabudową pałacową oraz część dotyczącą parku przypałacowego.  Na część związaną z budowlą do chwili obecnej udało się wykonać ekspertyzę techniczno-budowlaną oranżerii wraz z wizualizacją. W takcie opracowania jest podobny dokument dotyczący części głównej pałacu wraz z wykonaniem projektu budowlanego.

Część druga rewitalizacji odnosi się do założeń projektu zagospodarowania parku w Sławikowie. Zakres prac rewitalizacyjnych w przestrzeni parku jest kompromis między wynikami analizy stanu obecnego parku oraz oczekiwaniami i możliwościami gminy Rudnik, tak by planowane przedsięwzięcia były możliwe do zrealizowania także jako inwestycje rozłożone w czasie na poszczególne etapy. Jako główny kierunek zagospodarowania parku wybrano rekreację i wypoczynek mieszkańców wsi i sąsiednich miejscowości, a także cel wycieczek osób z całego regionu.

Prace związane z parkiem rozpoczęły się zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków tzn. od inwentaryzacji drzewostanu. Polegały na inwentaryzacji wszystkich drzew co do gatunku, stanu zdrowotno-sanitarnego i położenia GPS. Na podstawie tej inwentaryzacji konserwator zabytków wydał decyzję co do działań pielęgnacyjnych oraz kształtowania drzewostanu i charakterystyki parku zgodnie z założeniami ochrony zieleni i drzewostanu. Wydany został jednocześnie także nakaz wycinki gatunków inwazyjnych obecnego drzewostanu, zmierzający do usunięcia wiatrołomów i złomów drzewnych, przywrócenia naturalnych ścieżek i architektury pierwotnej. Równolegle  wykonany został plan oraz projekt, który uzyskał pozytywna opinię Konserwatora Zabytków w Katowicach. Projekt ten pozwolił na pozyskane dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 372.400,00zł  na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie”, polegające na rewitalizacji parku przypałacowego w Sławikowie. Wysokość pozyskanych środków pozwoli w przyszłości na wykonanie jedynie część prac, na danym fragmencie parku, zgodnie z  założeniami projektu. Dokument ten zakłada działania związane z usunięciem zinwentaryzowanego wcześniej drzewostanu będącego w złym stanie zdrowotno-sanitarnym oraz gatunków inwazyjnych tj. robinii akacjowej, czy też drzewostan zainfekowany przez jemiołę, która atakując korony drzew, powoduje ich całkowite zamieranie. Działania te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających park osób. Obecnie trwają prace związane z usunięciem wyznaczonych do wycinki drzew. Etap ten jest niezbędny do wykonania i jego zakończenie pozwoli na przejście do kolejnych etapów ujętych w projekcie.

Kolejne etapy polegają m.in.: na przywróceniu i odtworzeniu ścieżek w parku, po których poruszać się będą mogli mieszkańcy i turyści , utworzeniu miejsc rekreacyjnych i małej architektury (ławki, pergole, miejsca do biwakowania), z zachowaniem charakterystyki poszczególnych miejsc obecnych w parku jak np. mauzoleum, jako miejsca wyciszenia i kontemplacji. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia nowych gatunków drzew, przewidywanych i zalecanych do nasadzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac pozostałych do wykonania jest bardzo duży i wydawać by się mogło trudny czy wręcz niemożliwy do wykonania. Przyjmując jednak metodę etapowania działań, właściwej koordynacji i determinacji wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz gminy, członków Fundacji Gniazdo, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, licznych wolontariuszy i darczyńców jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami da się wiele osiągnąć, czego przykładem jest np. obiekt pałacowo-parkowy w Tworkowie. W przypadku zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie działania mają wielowątkowy charakter i poza stricte pracami budowlanymi i pielęgnacyjnymi w parku, koncentrujemy uwagę również na promocji obiektu zabytkowego, organizując w tym miejscu wspólnie liczne eventy i przedsięwzięcia. Mają one na celu skoncentrowanie uwagi publicznej na działaniu na rzecz ratowania tak okazałego zabytku oraz aktywne lobbowanie w rządowych strukturach decyzyjnych, celem pozyskania środków na rewitalizację.

Zespół pałacowo-parkowy w Sławikowie jest perłą w koronie śląskich pałaców i z całą pewnością zasługuje na drugą szansę, dlatego powinniśmy razem w różnoraki sposób dołożyć swojej „cegiełki” do ratowania naszego dziedzictwa, co niezłomnie od kilku lat staramy się wspólnymi siłami robić.

Odnośnik do artykułu lokalnej prasy – https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/106745-park-jak-za-czasow-jasniepanstwa–w-slawikowie-powstanie-zielona-perelka

fot. facebook

 

 

 

KRUS ogłasza konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

 • „Rola rolnika, by upadku unikał”
 • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”
 • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
 • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
 • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
 • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdą Państwo na stronie KRUS – https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan techniczny dróg i chodników na terenie gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Sprawy bieżące.

Komunikat Koła Łowieckiego o polowaniu

Koło Łowieckie TUR informuje, że 18 lutego 2024 roku organizuje polowanie w obwodzie 154 na zwierzynę drobną i lisy. Obwód łowiecki 154 obejmuje w gminie Rudnik m.in. miejscowości: Gamów, Jastrzębie, Sławienko, Modzurów. Dokładna mapa obwodów znajduje się na stronie Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Katowicach pod adresem https://katowice.pzlow.pl/kola-lowieckie/obwody-lowieckie/

Prowadzący polowanie: Roman Szarzec.

Sekretarz Koła TUR

Robert Grzywa

Skip to content