Prace termomodernizacyjne budynku komunalnego w Strzybniku na finiszu.

Zakończyły się prace budowlane budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 4 w Strzybniku. Prace obejmowały m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznych mas uszczelniających oraz docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego, docieplenie ścian pionowych zewnętrznych i stropu, położenie tynku fasadowego na elewacji budynku, wymiany orynnowania, obróbki blacharskiej, modernizacji instalacji odgromowej, wykonania jednostronnej opaski wysypanej grysem, prace brukarskie.

Koszt przeprowadzenia termomodernizacji to 544.320,00 zł, w tym pozyskane przez Urząd Gminy w Rudniku dofinansowanie ze środków POIS ( UE) w kwocie. 446.276,00 zł. co daje 81% kosztów całości zadania

Inwestycja termomodernizacyjna pozwoliła na zmniejszenie aż o 63% zapotrzebowania budynku na energię cieplną oraz wpływa na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.

Budynek przed remontem

Budynek po termomodernizacji

 

 

Rudnicki PSZOK

„Projekt obejmował budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) w Rudniku. Celem projektu było utworzenie w Rudniku PSZOK poprawiającego warunki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnego ich zbierania. Działanie to umożliwiło osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling) w sposób dostosowany do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej. Wskaźniki docelowe:

  • Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami: 6 szt.
  • Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [ szt. ]: 1 szt.
  • Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów [ Mg/rok ]: 107,00
  • Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [ osoby ]: 5007
  • Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [ osoby ]: 5007
  • Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [ Mg ]: 0,11″

Kwota całkowita zadania: 1 277 907,08 zł
Wnioskowane dofinansowanie UE: 1 086 221,02 zł
Wkład własny inwestycji: 191 686,06 zł

Zakończony został pierwszy etap modernizacji drogi gminnej w Sławikowie.

 
W ramach inwestycji drogowych zaplanowanych na ten rok dokonano modernizację nawierzchni drogi ul. Grzegorzowickiej w Sławikowie.
W ramach zadania wykonano na długości 154,00 m. b. i szerokości 3,00 m. b. nawierzchnię drogi gminnej z kostki betonowej po wcześniejszym zdemontowaniu wyeksploatowanych betonowych płyt drogowych. Koszt całkowity projektu – 69 262,00 zł. Prace modernizacyjne przeprowadził Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

W sołectwie Lasaki zakończono budowę chodnika

W sołectwie Lasaki zakończono budowę chodnika.
W ramach zadania wykonano na długości 283 mb. chodnik/pobocze z kostki betonowej i zabudowano betonową opaskę chodnikową przy drodze gminnej. Koszt całkowity projektu – 45 000,00 zł, w tym 16 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku. Inwestycja znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pieszych w tym sołectwie.

Budynek mieszkań komunalnych w Strzybniku w trakcie prac termomodernizacyjnych

Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku komunalnego mieszczącego się przy ul. Parkowej 4 w Strzybniku. Prace termomodernizacyjne obejmują: drenaż i izolacje termiczną fundamentów, ocieplenie przegród i wykonanie fasady, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu poddasza i dachu, modernizacja orynnowania i instalacji odgromowej, wykonanie opaski i wejść do budynku z kostki brukowej. Wartość zadania 553.700,00 zł brutto z czego kwota dofinansowania wynosi 446.276,00 zł co stanowi około 81% kwoty tego zadania.
Inwestycja termomodernizacyjna pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wpłynie na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.

Kolejny budynek komunalny po termomodernizacji.

Zakończyły się prace budowlane budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku. Prace obejmowały: docieplenie ścian i stropu, położenie tynku fasadowego na elewacji budynku, modernizacji orynnowania, obróbki blacharskiej, wykonania jednostronnej opaski wysypanej grysem, prace brukarskie.
Koszt przeprowadzenia termomodernizacji to 78.306,36 zł, w tym pozyskane przez Urząd Gminy w Rudniku dofinansowanie ze środków POIS ( UE) 85% tj. 66.560,41 zł.
Inwestycja termomodernizacyjna pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wpłynie na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.

Ruszyły prace budowlane rudnickiego PSZOK-a

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie EFRR_kolor_poziom_rgb-1-1024x103.png

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK obejmuje zadania związane z budową, wyposażeniem w kontenery oraz kampanię edukacyjno -informacyjną. Koszt projektu: 1.277.907,08 w tym dofinansowanie środkami finansowymi UE 1.086.221,02 zł. Wkład własny inwestycji: 191 686,06 zł

Skip to content