Wizyta Pani Senator Ewy Gawęda na terenie Gminy Rudnik.

W dniu 6 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka odbyła się wizyta robocza Pani Senator Ewy Gawęda w gminie Rudnik. Tematem spotkania były m.in. stopień realizacji inwestycji z pozyskanych dofinansowań w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” (budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, remont przedszkola w Brzeźnicy, modernizacja dróg na terenie gminy), organizacja uroczystości 800-lecia istnienia sołectwa Sławików i Gamów, a także ratowanie zabytków na terenie gminy w ramach możliwości pozyskania środków finansowych w trwającym obecnie naborze Rządowego Programu odbudowy Zabytków, do którego gmina Rudnik planuje złożyć wnioski.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Radą Sołecką, Panią Sołtys wsi Gamów, celem omówienia organizacji upamiętnienia 800-lecia powstania miejscowości Gamów. Ponadto odbyła się wizja lokalna w terenie, w tym w Strzybniku oraz w Szonowicach związana z podjęciem działań związanych z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych: spichlerzy i budynków gospodarczych w Strzybniku oraz pałacyku i parku przypałacowego w Szonowicach. Wójt zapoznał Panią Senator z poczynionymi staraniami gminy na rzecz ratowania zabytkowej nieruchomości, gdzie urząd gminy od 2019 roku wnioskuje o bezpłatne przejęcie pałacyku w Szonowicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz lobbuje by utworzyć w tym obiekcie np. siedzibę Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnej Powiatu Raciborskiego, Centrum Szkoleniowego Sztuki i Techniki Agrarnej lub Szkoły Rolniczej obejmującej swym zasięgiem zarówno województwo śląskie jak i opolskie .

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony rolników odnośnie działań podjętych przez gminę Rudnik dotyczącymi kompleksu Szonowice V , opracowanego przez KOWR z siedzibą w Częstochowie projektu podziału gruntów pod dzierżawę, projekt przedstawia kompleks w skład którego wchodzą nieruchomości w postaci pałacu, stajni, budynków gospodarczych i warsztatów wpisanych w Wojewódzki Rejestr Zabytków wraz z gruntami ornymi.

Wójt Gminy Rudnik informuje, iż w ramach opieki i ratowania zabytków będących na terenie gminy Rudnik obowiązek ten realizuje, gdyż należy to do zadań własnych gminy. Zgodnie z opracowaniem KOWR-u, w skład kompleksu Szonowice V wchodzą aż 34 środki trwałe. Poza tymi środkami trwałymi w ramach kompleksu wchodzi nieruchomość rolna w postaci gruntów ornych, którymi gmina nie wiąże zainteresowania, co jest zbieżne z oczekiwaniem rolników, którzy podczas tegorocznego spotkania na Zamku Piastowskim w Raciborzu wnioskowali do KOWR-u o wydzielenie i wyodrębnienie z kompleksów gruntów ornych nieruchomości będącymi budynkami w szczególności tych, które widnieją w rejestrze zabytków. W chwili obecnej projekt KOWR-u przewiduje dzierżawę gruntu ornego wraz z nieruchomościami wchodzącymi w skład tzw. kompleksu, co stawia w większości przypadków przyszłego dzierżawcę na koszty utrzymania i remontów tych budynków, zwłaszcza tych wpisanych w rejestr zabytków. Celem gminy jest, aby grunty orne kompleksu Szonowice V zostały po akceptacji ministerstwa i KOWR-u wyodrębnione i udostępnione rolnikom pod dzierżawę, zaś budynki, w tym pałac przeznaczone na użyteczność publiczną związaną z edukacją rolników.

Ponadto do wizji lokalnej pałacu w Szonowicach zaproszony został obecny dzierżawca i zarządca nieruchomości Pan Prezes firmy  Agromax Bogusław Berka. Dzięki jego uprzejmości umożliwiony został dostęp do wnętrza pałacu, gdzie pracownicy administracyjni firmy Agromax kompleksowo zapoznali Panią Senator z historią budynku, jego wcześniejszym przeznaczeniem, dokonanymi pracami zabezpieczającymi przed jego erozją oraz stanem technicznym budynku.

Przygotowana przez władze gminy kompleksowa wizja w terenie pozwoliła na rzeczowe omówienie problematyki i zaznajomienie z zabytkiem jakim jest pałac, by móc poprzez działania Pani Senator w sposób skuteczny lobbować w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz ratowania i zagospodarowania poprzez w/w ministerstwa nieruchomości w celu wspierania instytucjonalnego i praktycznego zarazem lokalnej jaki i ponadlokalnej działalności rolniczej.

Poniżej przedstawiamy do wiadomości złożone przez Urząd Gminy w Rudniku pismo przedstawiające zarys koncepcyjny zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będący w zasobie KOWR-u – nieruchomości w Szonowicach i Strzybniku oraz Projekt programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych Rudnik oraz Tworków – Wojnowice prezentowany przez KOWR 17 stycznia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas spotkania z rolnikami.

Do pobrania:

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW GMINY RUDNIK

W imieniu i na prośbę Dyrektora KOWR OT Częstochowa, serdecznie zapraszamy  wszystkich zainteresowanych Rolników na posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się: 17 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu,  ul. Zamkowa 2.

W ramach w/w posiedzenia Rady Powiatowej, w związku z  inicjatywą i prośbą Dyrektora KOWR OT w Częstochowie,  odbędzie się spotkanie z rolnikami Powiatu Raciborskiego, dotyczące wedle planów KOWR OT Częstochowa,  prezentacji, omówieniu i dyskusji nad Projektem programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych Rudnik oraz Tworków – Wojnowice.

 

                                                                                       Śląska Izba Rolnicza

 

 

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 536 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 424 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 listopada 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r. (6 480 zł 67 gr.).

Podstawa prawna: 

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 1085).
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 1104).
Skip to content