Ryzyko przekroczenia wartości progowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA
Zagrożenie Ryzyko przekroczenia wartości progowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza)  

POZIOM II

 

 

Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne
Data wystąpienia 30.11-01.12.2018 r.
Obszar rybnicko-pszczyński – aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski,

doliny beskidzkie – część powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), część powiatu cieszyńskiego (gminy: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła), powiat żywiecki.

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniach 30.11-01.12.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów (co najmniej w minimalnej ilości wskazanej w PDK) oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

·      kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      zalecenie  ograniczenia stosowania kominków,

·      zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 30.11.2018 r.
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

·       Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

·      Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB z siedzibą w  Katowicach – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Rybnik –> Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

II sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się II sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 6 grudnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze.

 4. Ślubowanie Radnego Gminy Rudnik.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 6. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • wspólnego posiedzenia komisji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady;

  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  3. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”;

  4. wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa;

  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

  6. zmiany w budżecie gminy na rok 2018;

  7. zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

 

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu w Grzegorzowicach!

Dnia 26 listopada 2018 r. przedszkolaki świętowały Dzień Pluszowego Misia! Składały życzenia z okazji 116 rocznicy urodzin. Na początku dzieci zobaczyły prezentację multimedialną – poznały historię Pluszowego Misia oraz poznały różne misie z bajek na przestrzeni lat. Następnie chętne przedszkolaki spróbowały miodku taka jak prawdziwe misie – zlizywały go z talerzyków bez użycia rąk. Kolejnymi atrakcjami urodzin Misia było wspólne śpiewanie piosenki oraz wykonanie pracy plastycznej – mordki misia.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 1600 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności GKRPA.

 2. Przygotowanie do „Akcji Zima”.

 3. Sprawy bieżące.

Spotkanie Seniorów w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. J. von Eichendorffa w Łubowicach

Stało się już tradycją, że Towarzystwo Miłośników Eichendorffa organizuje spotkania dla seniorów (ale nie tylko dla seniorów, bo każdy chętny mógł przyjść). I nie tylko dla mieszkańców gminy. Spotkanie odbyło się 22 listopada w Centrum Eichendorffa w Łubowicach. Wszyscy zaproszeni Goście zostali serdecznie powitani przez organizatorów, a później zasiedli do poczęstunku. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. Zawsze można liczyć na uczniów ze szkoły w Grzegorzowicach, którzy spotkanie uświetnili swoimi występami. Atmosfera była bardzo serdeczna, był czas na rozmowy, wspomnienia, uśmiechy i wesołą zabawę, którą prowadził zaproszony zespół . W niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. Uczestniczyło w nim sporo osób z całej naszej gminy. (więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

EwaP.

Święty Marcin w Łubowicach

18 listopada 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Świętego Marcina. W Kościele w Łubowicach śpiewały piosenkę i recytowały wiersz o świętym Marcinie. Następnie z lampionami przeszły w pochodzie na podwórze parafii, gdzie święty Marcin zaprezentował się na koniu i podzielił z biedakami połową płaszcza. Na koniec dzieci posiliły się pysznymi rogalikami i herbatką.

Podziękowania Wójta Gminy Rudnik

Drodzy Państwo!

Kończąc moją działalność na stanowisku Wójta Gminy Rudnik, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, których w czasie 12 lat mojej pracy spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z wartościowymi ludźmi, otwartymi na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Pragnę im dziś za to serdecznie podziękować.

Dziękuję:

-> Radnym Rady Gminy w kadencjach 2006-2010, 2010 – 2014 i 2014-2018

-> Sołtysom,

-> Pracownikom Urzędu Gminy Rudnik,

-Dyrektorom i pracownikom: Szkół i Przedszkoli, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne oraz Biblioteki Publicznej,

-> Działaczom organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Gminy Rudnik,

->  Zarządowi Powiatu Raciborskiemu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego,

-> Samorządowcom z gmin partnerskich oraz z zaprzyjaźnionych gmin.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik.

Dziękuję, że dzięki Waszym głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania naszej gminy przez ostatnie 12 lat. Traktuję to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Wójt Gminy Rudnik

Alojzy Pieruszka

Wycieczka na Pradziada w czeskich Jesenikach – październik 2018

Na Pradziada podjechało się do Owczarnej od strony Malej Moravki, a dalej spacerkiem . Widać charakterystyczną dla Pradziada wieżę radiowo – telewizyjną, a w dali rozciąga się masyw Hrubego Jesenika. Wierzchołek iglicy jest najwyższym punktem Sudetów, wyższym niż czubek obserwatorium na Śnieżce. Sama wieża ma 162 m wysokości. Została zbudowana w 1983 r. W wieży znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna. Natomiast na wysokości 1563 m n.p.m. znajduje się oszklony taras widokowy. Przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć dalekie widoki od Śnieżki na zachodzie aż po Tatry na wschodzie. Sam szczyt Pradziada ma 1491 m n.p.m. i jest najwyższym szczytem Jeseników i całych Sudetów Wschodnich. Potem powrót. Niektórzy wybrali zejście do Karlovej Studenki szlakiem, który prowadzi doliną Białej Opawy. Jest uważany za najbardziej malowniczy we wschodniej części Sudetów. A to za sprawą licznych kaskad wodnych i małych wodospadów na potoku Białej Opawy. Cała dolina ma około 3 km długości i głęboko wcina się w zbocza Pradziada. Na niektórych odcinkach tworzy nieduże kaniony. Wędrówka w takim otoczeniu jest wielką przyjemnością. Ścieżka prowadzi raz po jednej stronie potoku, raz po drugiej, a przejścia umożliwiają liczne mostki i kładki. (więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

EwaP.

zdjęcia Karina Plis

Klub seniora – wycieczka do Czech

Na zakończenie lata członkowie Klubu Seniora w Modzurowie wybrali się do naszych południowych sąsiadów- Czech.

Zwiedzili m.in Karlową Studanke, gdzie podziwiali wspaniałą architekturę sanatorium i domów uzdrowiskowych.Po zaczerpnięciu świeżego powietrza, którym leczeni są kuracjusze chorujący na górne drogi oddechowe udali się do Velkich Losin. Miejscowość ta słynie z basenów wewnętrznych i zewnętrznych w których wykorzystywana jest woda z gorących źródeł. Seniorzy korzystali z ostatnich promieni słońca, hydromasaży, zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji.

Jesień przypomina o nadchodzących chłodnych, zimnych dniach dlatego na zakończenie wycieczki seniorzy spotkali się przy grillu.

Dzień postaci z bajek

Są bajki i baśnie, cudowny świat gdzie żyją krasnale i wróżki. I czy masz pięć latek, czy dużo lat, to lubisz tak śnić do poduszki. Tam możesz być, kim tylko chcesz i spełnić swoje marzenia. Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, powiedzmy swoje życzenia”

Słowa tej oto piosenki wprowadziły dzisiaj tj.15 listopada przedszkolaki z Rudnika w Bajkową Krainę. Zabawy rozpoczęliśmy od zaprezentowania wszystkich uczestników na specjalnym chodniku, a następnie za pomocą „czarodziejskiego dywanu” przenieśliśmy się do Krainy Bajek. Krainę tą odwiedziły , chociaż znacznie wcześniej, bo 6 listopada, przedszkolaki z Szonowic.

W krainie Bajek dzieci wykonywały różnorodne zadania, aby dostać się na Bajkowy Bal. Było to między innymi rozwiązywanie zagadek i odgadywanie tytułu bajki, rozpoznawanie bajki po obrazkach czy muzyce; pomoc Kopciuszkowi w oddzieleniu grochu od kaszy, w zabawie „Zatrute jabłko” unikały jabłka, które usypiało marudera. Szonowickie przedszkolaki dodatkowo musiały pokonać smoka, który strzegł wejścia do zamku.

Wszystkie dzieci rewelacyjnie poradziły sobie z zadaniami i szczęśliwe z uśmiechami na buziach dotarły na bal.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie przebrań dla dzieci i cóż zapraszamy do częstego odwiedzania z dziećmi Bajkowej Krainy, a jak – czytając z dziećmi 20 minut dziennie, codziennie