Informacja SPZLA – dyżurowanie lekarzy POZ w czasie urlopowym

Informacja o urlopach lekarzy SPZLA:

 

  1. Lek. med. Marek Duda – urlop 16.08.2021 r. do 27.08.2021r. – zastępstwo lek. med. Wacław Szwajka , lek. med Siergiej Teplicki wg harmonogramu.

 

  1. Lek. med. Wacław Szwajka – urlop 28.06.2021 r. do 9.07.2021 r. – zastępstwo w Ośrodku Zdrowia w Rudniku, przyjmować będzie lek. med. Siergiej Teplicki wg poniższego harmonogramu:

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Wizyty domowe

Poniedziałek

 12 00 – 14 00

14 00 -15 00

Wtorek

  9 00 – 12 30

12 30 – 13 30

Środa

12 00 – 15 00

15 00 – 17 00

Czwartek

  9 00 – 11 30

11 30 – 12 30

 

  1. Lek med. Siergiej Teplicki – urlop 14.06.2021 r do 25.06.2021 r. – 9.08.2021r. -13.08.2021 r. – zastępstwo lek. med. Wacław Szwajka , lek. med Marek Duda  wg harmonogramu.

 

Informacja nadesłana przez SPZLA w Rudniku (nr tel. 32 410 64 70)

                       

90 rocznica urodzin Pani Otylii Żok z Rudnika

Dnia 3 czerwca 2021 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Żok z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Pracowała   w rudnickim PGR aż do emerytury. Doczekała 3 dzieci,  6 wnuków, 8 prawnuków oraz 3 praprawnuki.

          Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Otylii życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Pani Gertruda Wańczura z Łubowic – 95 rocznica urodzin.

W dniu 31 maja 2021 roku Jubileusz 95-tych urodzin obchodziła Pani Gertruda Wańczura z Łubowic. Jubilatka urodziła się w miejscowości Szeroka – obecnie Jastrzębie-Zdrój. Zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowaniem dzieci.

Miała 4 braci i 6 sióstr. W Łubowicach mieszka od roku 2005. Wychowała 3 córki i syna. Doczekała się 5 wnuków, 3 prawnuków i 2 prawnuczek.

          Dostojnej Jubilatce życzenia złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rudniku Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Konkurs „Moja miejscowość”

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu w Grzegorzowicach jest realizowana innowacja „Mój język – moja godka”. W jej ramach dzieci poznają nie tylko język śląski, regionalne tradycje, zwyczaje, stroje, legendy, ale także oglądają najważniejsze zabytki oraz ciekawe miejsca małej ojczyzny.

W ramach tej innowacji odbył się również konkurs „Moja miejscowość”. Do przedszkola wpłynęło 16 prac. Laureatów wybierano w dwóch kategoriach: dzieci 3-4-letnie oraz 5-6-letnie. Poniżej wszystkie oraz wyróżnione prace.

Dzień Dziecka w Grzegorzowicach

We wtorek 1 czerwca 2021 r. przedszkolaki z Grzegorzowic świętowały Dzień Dziecka. Pogoda dopisała, więc dzieci bawiły się na placu zabaw. Były gry i zabawy – różne konkurencje m.in. rzut do celu, zabawy z chustą animacyjną, skoki w workach. Nawet najmłodsze przedszkolaki dawały sobie świetnie radę w każdej konkurencji. Oczywiście skoro Dzień Dziecka, to nie obyło się bez prezentów – każdy przedszkolak otrzymał zestaw paletek z piłeczkami. Na placu zabaw był również poczęstunek – orzeźwiające lody i kiełbaska z grilla na obiad.

Podczas zabawy odwiedził nas pan wójt Piotr Rybka z panią inspektor Gabrielą Seidel. Wspólnie złożyli dzieciom życzenia i przekazali słodycze oraz prezenty, którymi dzieci mogą się bawić w przedszkolu.

Po powrocie na salę przedszkolaki odpoczywały po całym dniu pełnym wrażeń oglądając bajkę.

Strażacy w Przedszkolu w Grzegorzowicach

W piątek 28 maja 2021 r. obok Przedszkola w Grzegorzowicach zawyły syreny. Nie, nie, nie martwcie się, nic się nie stało. To strażacy z OSP Sławików odwiedzili przedszkolaków. Opowiedzieli o swojej pracy, pokazali sprzęt, umundurowanie, wyposażony samochód, a nawet pozwolili zwiedzić go od środka. Dzieci mogły też poczuć się jak strażak na akcji, ponieważ przymierzały kaski i polewały wodą z węża strażackiego. Radości nie było końca. Przedszkolaki cały dzień opowiadały sobie nawzajem wrażenia ze spotkania ze strażakami.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Sprawozdanie wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowa analiza funduszu sołeckiego wsi Sławików i Ponięcice).

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

  2. Sprawy bieżące.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sławikowie – działki nr 380/8, 380/11 i 380/15

Wójt Gminy Rudnik ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rudnik, położonych w Sławikowie (Gmina Rudnik), oznaczonych w ewidencji gruntów:

a) działka nr 380/8 k.m. 3 o powierzchni 0,0516 ha

b) działka nr 380/11 k.m. 3 o powierzchni 0,0606 ha

c) działka nr 380/15 k.m. 3 o powierzchni 0,0593 ha

Szczegóły na stronie BIP Gminy Rudnik

Ogłoszenie konkursu

na realizację zadań z zakresu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2020. poz. 713 z późn. zmianami) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Rudnik nr XX/181/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na 2021r oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

I. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych realizowanych całorocznie w Gminie Rudnik określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudnik na rok 2021. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Rudnik.

A. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY,TRADYCJI NARODOWEJ I MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące zachowanie tradycji i kultury polskiej, zachowania pamięci narodowej tworzące różnorodną ofertę kulturalną,

Priorytetem współpracy w 2021 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty kulturalnej. Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 20 000,00 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2020 stowarzyszeniom na terenie Gminy Rudnik stanowiła kwota 0,00 zł.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty :

1) Organizacje pozarządowe prowadzące systematyczną, całoroczną działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielnie socjalne,

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. , poz.715), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. O dotację mogą się ubiegać w/w oferenci pod warunkiem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną, z jakiej realizowane jest zadanie publiczne, a ich działalność prowadzona jest systematycznie oraz całorocznie.

3. Wkład własny finansowy bądź niefinansowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie zadania nie jest wymagany.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku, gdy oferent dostał propozycję przyznania dotacji niższej niż określonej w ofercie zobowiązany jest do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Niedokonanie aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w określonym terminie stanowi podstawę do odmowy przyznania dotacji.

6. Dopuszcza się aktualizację kosztorysu i harmonogramu w zakresie:

1) Zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty;

2) Zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty;

3) Zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu w sposób niezmieniający charakter i istotą zadania;

4) Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania procentowego wkładu własnego określonego w ofercie.

7. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty podanej w ogłoszeniu konkursowym dla wnioskowanego zakresu.

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Konkurs obejmuje zadania, które będą realizowane najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku.

2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3. Dotowane z budżetu Gminy Rudnik mogą być tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

Dotacji nie można wykorzystać na:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Inwestycje.

3. Realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Urząd Gminy w Rudniku.

4. Projekty dyskryminujące osoby lub grupy.

5. Prowadzenie działalności politycznej.

6. Zadania będące już w trakcie realizacji.

Wykaz kosztów kwalifikowanych pokrywanych z dotacji

1. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

1) Ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędnymi do realizacji zadania, bezpośrednio z realizacją zadania przebiegającą zgodnie z opisem tych działań;

2) Uwzględnione w kosztorysie zadania i uwzględnione w ofercie;

3) Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) Ponoszone z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

5) Ponoszone w okresie, którego dotyczy umowa;

6) Poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta.

2. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania publicznego przyjmuje się w szczególności:

Zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności takich, jak:

1) Obsługa prelegentów, jurorów, sędziów zawodów sportowych oraz innych osób związanych z realizacją zadania;

2) Usługi transportowe sprzętu, osób i specjalistyczne wykonywane odrębnym taborem

3) Usługi noclegowe i gastronomiczne;

4) Usługi medyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne związane z opieką nad uczestnikami – adresatami zadania publicznego;

5) Opłaty za media, czynsz;

6) Usługi pocztowe – wyłącznie zakup znaczków;

7) Usługi fotograficzne;

8) Koszty zakupu biletów wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, sportową wynikającą z opisu działań zadania;

9) Obozy organizowane przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży;

10) Usługi poligraficzne, fotograficzne plastyczne, kserograficzne, wydawnicze, muzyczne, nagłośnienie sali, konferansjerka,

11) Usługi wynajmu i zakupu materiałów, przedmiotów, urządzeń wyposażenia i sprzętu;

12) Usługi wynajmu obiektów (z wyłączeniem obiektów własnych);

13) Usługa zapewnienia ochrony i porządku;

14) Ubezpieczenie sprzętu i zawodników;

15) Opłata wpisowego i licencji zawodniczych;

16) Zakup nagród rzeczowych, upominków, zestawów dla wszystkich uczestników (z załączeniem listy kwitującej odbiór lub protokół odbioru);

17) Zakup materiałów, strojów i sprzętu,;

18) Zakup produktów żywnościowych;

19) Zakup leków i środków czystości;

20) Zakup materiałów i usług związanych z bezpośrednim przygotowanie obiektu do realizacji zadania publicznego.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Kompletne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury , tradycji narodowej, mniejszości narodowych.” z podaną nazwą oferenta w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2021 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1, lub nadesłać drogą pocztową na wyżej wymieniony adres – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rudniku.

V. TRYB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty składane są w trybie wspierania, o którym mowa w art.11 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

5. Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.(Dz.U. poz. 2057)

6. Wypełniając formularz należy zastosować się do przypisów 1 – 29 druku oferty

7. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy oferenta, należy to zaznaczyć wpisując „ nie dotyczy” lub liczbę, „0” – jeśli są to wartości liczbowe.

8. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 przedmiotowej ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których w art. 3 ust.3 ustawy, wobec organu administracji publicznej.

9. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wójt Gminy Rudnik unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Rudnik, a organizacją przedstawiającą ofertę. Umowę ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji.

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert umieszczone są na stronie internetowej:  www.gmina-rudnik.pl w zakładce Organizacje. Informacje dotyczące składania ofert można także otrzymać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1.

Skip to content