Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
1 L I P C A 2 0 2 1
Z Ł Ó Ż D E K L A R A C J Ę
WWW. Z O N E . G U N B . G O V . P

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

DM/KT/542-1/118/21/HR Katowice, 17.06.2021 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

czkws@katowice.uw.gov.pl

Informacja

o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

16.06.2021 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 26%, Wodzisławiu Śląskim o 17%, Zabrzu o 7%, Goczałkowicach-Zdroju o 5%, wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w  Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 6%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

17.06.2021 r.

(czwartek)

godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

17-18.06.2021 r.

(czwartek, piątek)

jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra* i bardzo dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, okresowo w godzinach południowych i popołudniowych, ze względu na poziom ozonu umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:powietrze@slaskie.pl,rzecznik@slaskie.pl,sekretariat.marszalka@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl

Informacja KRUS w sprawie miesięcznej składki ubezpieczeniowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 roku.

W związku z powyższym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1013,63 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 122,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 487,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • Rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2021 upływa z dniem 31 lipca 2021 r.
  • Pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Uwaga! Spotkanie w sprawie usuwania azbestu!!!

Urząd Gminy w Rudniku zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wniosek w ramach programu  pn. „UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY RUDNIK” na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 17 czerwca br. o godzinie 17:00 na hali sportowej przy ZSP w Rudniku.

Prosimy o państwa obecność

Urząd Gminy w Rudniku

 

Komunikat KRUS w sprawie zasiłku opiekuńczego

            Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 25 czerwca 2021 r.

            Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia
z powodu Covid-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu Covid-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem
    o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na Covid-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Również nie zmieniły się zasady występowania  o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożony przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 6 czerwca 2021 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 25 czerwca 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku.

Informujemy, iż nie zmieniły się zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić  dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

 

 

MegaMisja w Brzeźnicy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy ma MegaMisję! Z radością informujemy, że nasza świetlica szkolna znalazła się z ponad 1200 zgłoszeń wśród 140 wybranych szkół z całej Polski zgłoszonych do programu MegaMisja, czyli cyfrowej edukacji Fundacji Orange.
Już dwa miliony najmłodszych uczniów w Polsce surfuje po Internecie. Gry on-line dla dzieci, strony z aplikacjami czy filmami są dla nich codziennością. Nie wszyscy młodzi internauci wiedzą jednak, jak wiele wartościowych treści kryje sieć i jak korzystać z niej w sposób bezpieczny. Dlatego warto zachęcać dzieci do poznawania zasad bezpiecznego internetu oraz przygotować je do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Można to robić poprzez zabawy edukacyjne, w grupie i w szkole, gdzie najmłodsi spędzają dużo czasu.   MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby kształtować zdrowe nawyki cyfrowe. Dzieci przy wsparciu nauczyciela podążają za wciągającą fabułą bajki. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MEGAMISJA!  W czasie MegaMisjii, realizując kolejne obszary tematyczne, dzieci zdobywają nagrody  dla swojej szkoły – tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek  i gier planszowych oraz zestaw zabawek edukacyjnych. Patroni honorowi: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Minister Edukacji i Nauki. A wszystko to będzie odbywało się w Brzeźnicy w ramach świetlicy już od 1 września 2021 r. i potrwa przez cały rok szkolny 2021/2022!
E.R.

Ważna informacja dla mieszkańców naszej gminy

        Wójt oraz Urząd Gminy w Rudniku informuje, że w związku z projektem “Odnawialne Źródła Energii…” w postępowaniu konkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, nasza gmina nie została zakwalifikowana do dofinansowania. W związku z tym nie wyłoniła dostawcy instalacji i nie rekomenduje mieszkańcom żadnych wykonawców instalacji. Przedstawiciele firm (lub tzw. opiekun gminny) pojawiający się w ostatnim czasie na terenie Gminy nie mają nic wspólnego z urzędem gminy, a powołując się na rzekome rekomendacje Wójta Gminy Rudnik, głoszą nieprawdę.

Ponadto informujemy, że Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej przez mieszkańca indywidualnej umowy.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszego urzędu.

Skip to content