XXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się XXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 15 lipca 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2020.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2020r.;

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 5. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/1 położonej w Rudniku;

 7. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

„Razem możemy więcej – Společně dokážeme víc” – zakończono projekt Grzegorzowice-Kobeřice.

Pod takim tytułem był realizowany  projekt współpracy uczniów i nauczycieli szkół:  Grzegorzowice – Kobeřice.  Z powodu obostrzeń pandemicznych COVID – 19, przekładane były terminy niektórych spotkań,  jednak podjęto decyzję, iż projekt zostanie formalnie zakończony w dniu 30 czerwca 2021r.

Niezrealizowane działania, mamy nadzieję, uda się zaplanować ponownie, a już teraz zachęcamy do obejrzenia prezentacji, przedstawiającej trwającą od ponad 10 lat polsko – czeską współpracę naszych szkół, w czasie których poznając się coraz lepiej i przełamując bariery językowe, czerpaliśmy  od siebie nawzajem, m.in. w zakresie tradycji i zwyczajów, historii, przyrody, geografii, sportu i  zajęć artystycznych.

Projekt był  dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez euroregion SILESIA.

Daniela Płoszczyca – koordynatorka projektu PL

 

 

 

 

 

 

90 rocznica urodzin Pana Pawła Reichel z Lasak

          Pan Paweł urodził się 17 czerwca 1931 r w Sławikowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, jest jednym z ośmiorga rodzeństwa. Całe swoje życie zawodowe był związany z branżą budowlaną. Pracę w budownictwie rozpoczynał jako pomocnik murarza, następnie po zdobyciu uprawnień budowlanych wykonywał również nadzory budowlane. Od roku 1964 rozpoczął własną działalność gospodarczą również związaną z budownictwem. Wychował córkę, doczekał 3 wnuków oraz 6 prawnuków.

Jego dewiza to „zawsze trzeba by uczciwym”.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia.

          Panu Pawłowi życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

SONY DSC

Skip to content