Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia:

 1. Skargi:

 • Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica dot. konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej z wnioskiem o unieważnienie konkursu;

 • Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30.08.2021r.

 1. Petycje:

 • Fundacji Nowe Spektrum dot. szczepień;

 • mieszkańców Gminy Rudnik dot. przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Łan, przez Rudnik.

     3. Sprawy bieżące.

 

Budynek mieszkań komunalnych w Strzybniku w trakcie prac termomodernizacyjnych

Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku komunalnego mieszczącego się przy ul. Parkowej 4 w Strzybniku. Prace termomodernizacyjne obejmują: drenaż i izolacje termiczną fundamentów, ocieplenie przegród i wykonanie fasady, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu poddasza i dachu, modernizacja orynnowania i instalacji odgromowej, wykonanie opaski i wejść do budynku z kostki brukowej. Wartość zadania 553.700,00 zł brutto z czego kwota dofinansowania wynosi 446.276,00 zł co stanowi około 81% kwoty tego zadania.
Inwestycja termomodernizacyjna pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wpłynie na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.

Kolejny budynek komunalny po termomodernizacji.

Zakończyły się prace budowlane budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku. Prace obejmowały: docieplenie ścian i stropu, położenie tynku fasadowego na elewacji budynku, modernizacji orynnowania, obróbki blacharskiej, wykonania jednostronnej opaski wysypanej grysem, prace brukarskie.
Koszt przeprowadzenia termomodernizacji to 78.306,36 zł, w tym pozyskane przez Urząd Gminy w Rudniku dofinansowanie ze środków POIS ( UE) 85% tj. 66.560,41 zł.
Inwestycja termomodernizacyjna pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wpłynie na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Koło Gospodyń Wiejskich otrzymane fundusze może przeznaczyć na:

 • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia (przez złożenie sprawozdania) należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej formularzu.

Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę  ponad 45 mln zł.

XXXI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 września 2021r. na godz. 15.00 w sali świetlicy wiejskiej (dawne GCI) w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. zbycia nieruchomości – działki nr 386 a.m.3 położonej w Sławikowie

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Ligocie Książęcej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 108/1, 111/3, 112/1 i 115/1;

 5. zbycia nieruchomości – działki nr 336/2 a.m.2 położonej w Grzegorzowicach;

 6. zmiany uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 7. zmiany uchwały Nr XXII194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 8. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

„Złote Gody” w Gminie Rudnik

          W dniu 15 września 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które w bieżącym roku obchodziły swój Złoty Jubileusz Małżeństwa.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Jubileuszu 50–cio lecia zawarcia małżeństwa Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Bulenda Łucja i Henryk z Brzeźnicy

Państwo Kachel Maria i Franciszek z Grzegorzowic

Państwo Kaczyńscy Regina i Jerzy z Grzegorzowic

Państwo Lamka Monika i Józef z Grzegorzowic

Państwo Pendziałek Maria i Ernest z Gamowa

Państwo Piperek Władysława i Bronisław z Czerwięcic

Państwo Rumpel Agnieszka i Florian z Grzegorzowic

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu 2021r.

 2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Przegląd inwestycji – Komisja wyjazdowa.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content