Złoty Jubileusz małżeństwa w Gminie Rudnik

W czwartek 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Rudnik w uroczystej oprawie, pary małżeńskie z terenu Gminy świętowały Jubileusz Złotych Godów.

Podczas uroczystości, wręczone zostały medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Jubileuszu Złotych Godów doczekali:

Państwo Jegliczka Łucja i Antoni z Gamowa

Państwo Kaletka Urszula i Józef z Rudnika

Państwo Kozubek Krystyna i Piotr z Ponięcic

Państwo Malec Maria i Kazimierz z Lasak

Państwo Niestrój Teresa i Bronisław z Rudnika

Z okazji Jubileuszu 50–lecia zawarcia małżeństwa Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Jubilatom gratulujemy i życzymy jeszcze długich oraz pogodnych lat wspólnego życia w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu, wzajemnym zadowoleniu.

SONY DSC

Raport podsumowujący konsultacje w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik

Gmina Rudnik przeprowadziła konsultacje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik”. Powodem przystąpienia do prac planistycznych były wnioski złożone przez mieszkańców i w zawiązku z tym potrzeba aktualizacji dokumentów.

W ramach opracowywania tego dokumentu przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to:

  • Warsztaty z udziałem ekspertów
  • Punkty informacyjne w sołectwach
  • Spotkanie otwarte w Rudniku
  • Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne i projektowe z udziałem mieszkańców Sławikowa
  • Narzędzie internetowe

W konsultacjach (od 04. 2021 do 08.2022) wzięli udział mieszkańcy całej gminy – ponad 110 osób. Wiele osób złożyło formalne wnioski do powstających dokumentów.

Wnioski z konsultacji dla miejscowości Rudnik

Propozycje Urzędu Gminy dotyczące lokalizacji nowych inwestycji w miejscowości Rudnik zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców (1 przedszkole, 2 w otoczeniu stawu powstanie kompleks rekreacyjno-turystyczno-sportowy, 3 powstanie  wiata i przystanek dla rowerów, stacja rowerowa do napraw).

W Rudniku wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną oraz drobne usługi dla mieszkańców).Tereny przeznaczone pod inwestycje w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą przeznaczone pod nieuciążliwą działalność gospodarczą np. hale produkcyjne nieuciążliwe, hale magazynowe, myjnie samochodowąWskazano, aby ewentualny przemysł odsunąć jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej.

Wnioski z konsultacji dotyczące zespołu pałacowo-parkowe w Sławikowie

Zespół pałacowo-parkowy jest ważnym elementem tożsamości i dziedzictwa kulturowego regionu. Koncepcja rewitalizacji zasadniczo nie ingeruje w strukturę parku, pozwala na wyeksponowanie jego walorów i odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji krajobrazowej, w tym osi, otwarć, polan i nadanie im nowych funkcji. Jednocześnie pozwala na niskobudżetowe rozpoczęcie procesu rewitalizacji.

Propozycje – uczytelnienie wnętrz krajobrazowych, odtworzenie i utworzenie nowych ścieżek (kruszywo, kora), przygotowanie infrastruktury (oświetlenie, iluminacje), instalacja rampy/podium umożlwiającej ekspozycję przed ruinami pałacu. Dla mieszkańców zaproponowano – utworzenie strefy relaksu, specjalnego miejsca do odpoczynku, placu zabaw, ścieżek plenerowych. Park może być wykorzystywany jako miejsce sesji zdjęciowych nieingerujących w strukturę parku.

Mieszkańcy wnieśli poprawki do tej koncepcji. Teren wokół dawnego mauzoleum (w parku) nie powinien być przeznaczony na huczne imprezy, ale takie o charakterze bardziej duchowym z uwagi na to, że cały czas stanowi on miejsce pochówku (brak ekshumacji dwóch grobów). Ponadto mieszkańcy podnieśli kwestie uporządkowanie i zagospodarowania tego terenu. Zaprezentowany projekt „Centrum fotografii…” spotkał się z aprobatą i zgodzono się, że takie rozwiązanie jest obecnie najlepszym pomysłem na wykorzystanie tego miejsca. Pojawiła się również kwestia tego, kto jest symbolicznym właścicielem tego miejsca (mniejszość niemiecka) i potrzeba angażowania jej przedstawicieli w dalsze prace wokół pałacu.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniach.

Granty PPGR – wkrótce laptopy trafią do uczniów.

Gmina Rudnik pragnie poinformować, że dotarły do nas laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dla dzieci i wnuków pracowników byłych PGR, którzy wnioskowali o sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Laptopy wymagają zweryfikowania ze specyfikacją zamówienia i oznakowania koniecznymi logotypami. Przekazanie zakwalifikowanym uczniom zostanie dokonane w dniu podpisania umowy z Gminą Rudnik – wnioskujący będą informowani telefonicznie o wyznaczonej dacie podpisania umowy. Uczniowie pełnoletni będą podpisywać umowy osobiście, uczniowie niepełnoletni – umowy będą podpisywać rodzice. W obu przypadkach konieczne jest okazanie dowodu osobistego osoby podpisującej umowę. Wnioskujących prosimy o oczekiwanie na kontakt telefoniczny z Urzędu Gminy; do wszystkich będą wykonywane telefony do skutku, a w przypadku problemu ze skontaktowaniem się, będą wysyłane powiadomienia pisemne.

WordPress PopUp Plugin Skip to content