Zwrot podatku akcyzowego – komunikat

Urząd Gminy w Rudniku informuje, iż w związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106) od 1 lutego br. można składać wnioski.
 
więcej szczegółów oraz wzór wniosku poniżej w linku do ministerstwa:
 
Wniosek do pobrania: tutaj

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza gospodarki wodno kanalizacyjnej w gminie.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2024r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 2. Sprawy bieżące.

„TRANSPORT BEZ BARIER” DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIK

 

 

Gmina Rudnik zdobyła grant w wysokości 130.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. : PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – OBSZAR D, PN. „TRANSPORT BEZ BARIER”, mającego na celu zwiększenia aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez wyeliminowanie barier transportowych.     

Dzięki pozyskanej dotacji i zakupionym pojazdem, osobom starszym, niesamodzielnym czy niepełnosprawnym łatwiej będzie dotrzeć do lekarza, urzędu czy skorzystać z oferty edukacyjnej.

W ramach nowej oferty zakupiony został specjalistyczny samochód 9-osobowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

Projekt „TRANSPORT BEZ BARIER” jest realizowany przez Gminę Rudnik na podstawie Regulaminu  o świadczeniu usług transportowych. Usługi te są kierowane dla mieszkańców wykluczonych z aktywności społeczno-zawodowej przez bariery mobilne w szczególności do osób, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczeniu się i tych, którzy wymagają wsparcia, gdzie pod uwagę jest brana ich sytuacja życiowa. Osoby zainteresowane spełniające kryteria regulaminu składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku „Formularz zgłoszeniowy do usługi indywidualnego transportu”, na podstawie którego wydana zostanie „Karta upoważniająca do transportu” z indywidualnym numerem.

Usługa rozpocznie się od 6 lutego br. i realizowana będzie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 12:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Celem przejazdu jest transport osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego na terenie Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego, m.in. tj.: Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, GOPS czy Klub Seniora, Szpital Rejonowy w Raciborzu, Poradnie Specjalistyczne w Raciborzu i inne.

Transport odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń i w kolejności zgłoszeń. Zamówienia na przewozy przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 13:00, telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem  (dwa dni robocze) pod nr telefonu 32 410 64 28. Zamówienia realizowane będą po potwierdzeniu przez Dyspozytora przyjęcia zlecenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Rudniku nr tel. 32 410 64 28 lub GOPS w Rudniku nr tel. 32 410 64 25 Dokumenty i formularze do pobrania znajdują się w załączonym poniżej plikach – materiały do pobrania:

 

 

Komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej informuje, iż postanowienia komisarzy wyborczych dotyczące zmian w podziale gmin na stałe obwody głosowania oraz w sprawie podziałów gmin i powiatów na okręgi wyborcze należy pobrać ze strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Odnośniki do postanowień znajdują się poniżej:

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, II i III – zmiany w podziale gmin na stałe obwody głosowania oraz w sprawie podziałów gmin i powiatów na okręgi wyborcze:

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-ii-i-iii-zmiany-w-podziale-gmin-na-stale-obwod

Do pobrania:

„Śląskie dla pszczół” – rusza III edycja konkursu

Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2024

Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejne konkursy na zadania publiczne: 

 • otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” w 2024r.,
 • otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wydarzenia: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2024 r.

„Kontynuujemy projekty związane ze wsparciem działań w zakresie ochrony pszczół, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa przeznaczając na ten cel 150 tys. zł. Dodatkowe 50 tys. zł trafi na organizację Święta Miodu w województwie śląskim. Celem wspomnianych działań jest upowszechnianie i promocja wiedzy o roli pszczół oraz pszczelarstwa dla środowiska i człowieka. Zachęcam do udziału w obu konkursach. Nabór wniosków potrwa do 14 lutego br.” – zachęca marszałek Jakub Chełstowski.

Celem tegorocznego konkursu „Śląskie dla pszczół” jest wsparcie działań w zakresie ochrony pszczół miodnych, owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego. Na ten cel przeznaczono 150 000 zł. Wsparcie można uzyskać na:

działania obligatoryjne

 • ochronę pszczół miodnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych
 • poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich

oraz dodatkowe działania przy realizacji zadań obligatoryjnych:

 • Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegające na przeprowadzeniu zajęć (w dowolnej formie np. warsztatów, pokazów ekologiczno–edukacyjnych) propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
 • Działania edukacyjne dla pszczelarzy polegające na przeprowadzeniu szkoleń w celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie prawidłowej higieny w pasiece tradycyjnej i miejskiej, chorób pszczół i ich leczenia, hodowli pszczół w tym lokalnych linii pszczół oraz marketingu i skutecznej sprzedaży produktów pszczelich.
 • Promocję pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych – bez lokowania produktów.

Ponadto rusza II edycja konkursu na organizację „Święto Miodu” Województwa Śląskiego. Wsparcie w kwocie 50 000 zł przeznaczone jest na organizację wydarzenia w jednym z subregionów: centralnym, północnym lub zachodnim. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja regionalnego pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego. Dofinansowanie można uzyskać na promocję produktów pszczelich, upowszechnianie wiedzy nt. roli i znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, ich ochrony, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych, tradycji pszczelarskich i bartniczych. Zeszłoroczna impreza odbyła się 16 września w Żywcu w amfiteatrze pod Grojcem.

Konkursy adresowane są do podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571), statutowo działające w obszarze objętym celem i założeniom konkursów.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2024 roku.

więcej szczegółów stronie Województwa Śląskiego kliknij w link – https://www.slaskie.pl/content/slaskie-dla-pszczol—rusza-iii-edycja-konkursu

Trwa nabór na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Na jego realizację przeznaczono 550 000 złotych, o 50 000,00 więcej niż w roku 2023. Na poszczególne zadania można otrzymać od 5 000 do maksymalnie 10 000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone może być w szczególności na:

– Zakup strojów ludowych i regionalnych.
– Zakup sprzętu i akcesoriów do wykonywania rękodzieła.
– Zakup wyposażenia do stoisk plenerowych takich jak: ławki plenerowe, namioty, systemy wystawiennicze (np.: rollupy, ścianki wystawiennicze, banery, ekspozytory).
– Zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania i przechowywania posiłków i ich prezentacji tj. grille, garnki, sztućce i naczynia wielokrotnego użytku, wózek kelnerski, zamrażarka, chłodziarka, podgrzewacz, transporter do przenoszenia produktów spożywczych.
– Działania promujące tradycje lokalne (przygotowanie stoiska wystawienniczego, usługa transportowa, zakup produktów niezbędnych do przygotowania degustacji potraw regionalnych).

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego pod linkiem – https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-dotyczace-wspierania-rozwoju-gospodyn-wiejskich-aktywnych-spolecznie-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-2024-roku-kultywowanie-tradycji-lokalnych.html

Skip to content