Zwołuję się LXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 19 marca 2024r. na godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik;

  2. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024 ;

  3. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/505/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu pn.” OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego „ planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021 – 2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu.

  1. Zakończenie obrad.

Skip to content