XLIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się  XLIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 stycznia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2023;

 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

 4. nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Rudnik nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

 5. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rudnik do Raciborskiego Klastra Energii;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. skargi na działalność Wójta Gminy Rudnik (nr Kpe-1909/22);

 8. zmiany WPF Gminy Rudnik;

 9. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 10. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2023 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji
związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Realizacja wniosków komisji komunalnej z 2022 roku.

 2. Inwestycje z funduszu sołeckiego.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2023r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

 

XLVIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 21 grudnia 2022r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. budżetu Gminy Rudnik na 2023 rok;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;

 5. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 6. wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzowicach.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

XLVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 listopada 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2023 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2023 rok;

 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026;

 4. uchwalenia Statutu SPZLA w Rudniku – tekst jednolity;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok”;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 9. zmian w Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021 roku
  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok;

 10. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 14.15 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie pisma w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja wspólna

Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2022r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2023r.

 2. Omówienie projektu budżetu na rok 2023.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Kontrola działania PSZOKu w gminie.

 2. Analiza działalności ZWiUK w Rudniku (zadania i finanse)

XLVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 października 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXIV/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 2. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

 3. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 123/3 a.m. 2 i 499/3 a.m. 6 na działkę nr 132/1 a.m. 2 położonych w Brzeźnicy;

 5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudnik;

 6. stanowiska dotyczącego skargi na nierozpatrzenie petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji
związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Przegląd uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy Rudnik na rok 2023 ze środków sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

2. Ocena stanu technicznego i możliwości wykorzystania budynku po szkole w Brzeźnicy.

3. Sprawy bieżące.

Skip to content