Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.) Prezes Sadu Okręgowego w  Rybniku zwrócił się do Rady Gminy w Rudniku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

Rada Gminy w Rudniku wybierze:

 • 1 ławnika  – do Sądu Rejonowego  w Rybniku  w sprawach z zakresu prawa pracy    

 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA  Z DNIEM 9 SIERPNIA 2024 ROKU.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami  nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

– prezesi właściwych sądów, ,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy Rudnik.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny  być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z pięćdziesięciu osób.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika jest zobowiązany ponieść koszty za badanie lekarskie oraz za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, natomiast koszt związany z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia                          z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj:

– poniedziałek, wtorek i czwartek godz. od 7:00 do 15:00

– środa godz. od 8:00 do 17:00

– piątek godz. od 7:00 do 14:00

w Biurze Rady lub Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, tel.  32/410 64 28 wew. 124,              a także można przesłać pocztą na adres:  Rada Gminy Rudnik ul. Kozielska 1,  47-411 Rudnik

Formularz  karty zgłoszeniowej oraz innych wymaganych załączników dostępny jest w Biurze Rady Gminy.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu  12 sierpnia 2024 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

III sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się III sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 czerwca 2024r. na godz. 15.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023;

  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2023 rok;

  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2024 roku”;

  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudnik do partnerstwa w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;

  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

  8. wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie udostępnienia nieruchomości do korzystania na okres 29 lat;

  9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzegorzowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 677;

  10. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

  11. zbycia nieruchomości, działki nr 202 a.m. 2 położonej w Ponięcicach;

  12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 15.15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 – absolutorium.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza zadań funduszu sołeckiego w miejscowościach Grzegorzowice, Lasaki za lata 2022 i 2023.

 2. Sprawy bieżące.

II sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się II sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 maja 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany WPF Gminy Rudnik;

  2. zmiany w budżecie gminy na rok 2024;

  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Rudnik uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2023 rok.

 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie obrad.

Komisja kmunalna

Zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Sprawy bieżące:

 • wybór wiceprzewodniczącego komisji komunalnej;

 • opracowanie planu pracy komisji komunalnej.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2023r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Organizacja dyżuru letniego w przedszkolach na terenie gminy.

 2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

 3. Sprawy bieżące.

LXV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 kwietnia 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rudnik oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 2. ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrot kosztów podróży;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2024;

 7. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rudnik instrumentem płatniczym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Sprawy bieżące.

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematem posiedzenia:

Sprawy bieżące.

Skip to content