Zdalna XXVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 lutego 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik;

 4. zamiaru przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany budżetu na rok 2021;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg Wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – c.d.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 2. Informatyzacja Urzędu Gminy, e-usługi.

 3. Fundusz sołecki a inwestycje gminne.

 4. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność Klubu Seniora.

 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 4. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Działalność Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2020r.

Ogłoszenie o oczekiwniu na dalsze petycje

Rudnik, dnia 28.01.2021r.

OGŁOSZENIE

o oczekiwaniu na dalsze petycje

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.870) informuje się, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik nr XXV/221/2021 z dnia 27.01.2021r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

ogłasza się 2 tygodniowy okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – liczony od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W związku ze złożonymi do Rady Gminy petycjami z dnia 10.12.2020r. oraz 11.12.2020r. petycjami dot. wezwania Rady do przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i związanych z tymi zagrożeniami w/w uchwałą Rady Gminy zarządziła łączne rozpatrzenie tych petycji.

Zgodnie z ustawą o petycjach w takiej sytuacji wyznacza się termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy.

Przewodniczący

Rady Gminy Rudnik

Ireneusz Jaśkowski (…)

XXV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 stycznia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Wspólnej;

 • Skarg, petycji i wniosków.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. łącznego rozpatrywania petycji;

 2. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II;

 3. zmiany uchwały Nr XXII/198/2020 z dnia 28.10.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik;

 4. o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 5. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudnik na lata 2021 – 2031;

 6. zmiany budżetu na rok 2021;

 7. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Rudnik

Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Reorganizacja placówek oświatowych na terenie gminy Rudnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy) – ciąg dalszy.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Analiza zaplanowanych w budżecie i zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w gminie w roku 2020.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Reorganizacja placówek oświatowych na terenie gminy Rudnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content