Komisja skarg, wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Przygotowanie projektów uchwał i opinii dla Rady Gminy w zakresie skarg
  i petycji.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Realizacja ścieżek rekreacyjnych na terenie gminy.

 2. Informacja na temat stanu zabytków na terenie gminy.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia:

 1. Skargi:

 • Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica dot. konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej z wnioskiem o unieważnienie konkursu;

 • Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30.08.2021r.

 1. Petycje:

 • Fundacji Nowe Spektrum dot. szczepień;

 • mieszkańców Gminy Rudnik dot. przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Łan, przez Rudnik.

     3. Sprawy bieżące.

 

XXXI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 września 2021r. na godz. 15.00 w sali świetlicy wiejskiej (dawne GCI) w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. zbycia nieruchomości – działki nr 386 a.m.3 położonej w Sławikowie

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Ligocie Książęcej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 108/1, 111/3, 112/1 i 115/1;

 5. zbycia nieruchomości – działki nr 336/2 a.m.2 położonej w Grzegorzowicach;

 6. zmiany uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 7. zmiany uchwały Nr XXII194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 8. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu 2021r.

 2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Przegląd inwestycji – Komisja wyjazdowa.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu gminy dla GCKiS w Łubowicach i LKS „Dąb” Brzeźnica.

Zdalna XXX sesja Rady Gminy Rudnik

Uprzejmie informuję, że zwołuje się zdalną XXX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 sierpnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. dzierżawy nieruchomości, części działki nr 165 położonej w Sławikowie;

 2. zbycia nieruchomości, działki nr 255 położonej w Sławikowie;

 3. zbycia nieruchomości, działki nr 94/1 położonej w Szonowice;

 4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2021/2022;

 5. podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 8. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Sląskiemu;

 9. scalania i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content