LXV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 kwietnia 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rudnik oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 2. ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrot kosztów podróży;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2024;

 7. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rudnik instrumentem płatniczym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Sprawy bieżące.

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematem posiedzenia:

Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.

2. Sprawy bieżące.

LXIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 marca 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy”;

 2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania;

 3. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Otoczmy się historią” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudnik uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. przekazania skargi skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się LXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 19 marca 2024r. na godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik;

 2. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024 ;

 3. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/505/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu pn.” OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego „ planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021 – 2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu.

 1. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2024r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Gospodarka odpadami, ściekami bytowymi. Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy.

 2. Przedstawienie wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 3. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2024r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność GOPS. Opieka nad osobami starszymi.

 2. Przedstawienie wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 3. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2024r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za ubiegły rok budżetowy 2023.

 2. Sprawy bieżące.

LXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 lutego 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

 2. przystąpienia Gminy Rudnik do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;

 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzybniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/24;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice – etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”;

 5. zmiany uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2024.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan techniczny dróg i chodników na terenie gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content