XXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się XXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 15 lipca 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2020.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2020r.;

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 5. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/1 położonej w Rudniku;

 7. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Sprawozdanie wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowa analiza funduszu sołeckiego wsi Sławików i Ponięcice).

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2020r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

 

Zdalna XXVIII sesja Rady Gminy

Zwołuje się zdalną XXVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szonowicach;

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 387/1; 387/2 i 387/3;

 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II;

 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2020 rok;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 9. nadania nazwy rondu stanowiącego skrzyżowanie dróg nr: DK 45, nowy ślad DW 421, DP 3514S w miejscowości Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Przegląd inwestycji – komisja wyjazdowa.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.

 2. Działalność OSP w gminie Rudnik (stan realizacji bieżących remontów i inwestycji).

 3. Sprawy bieżące

Zdalna XXVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje sie zdalną XXVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 kwietnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 4. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik;

 9. odpłatnego przejęcia nieruchomości.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Kanalizacja na terenie gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Organizacja dyżuru letniego przedszkoli (realizacja wniosku Komisji Skarg dot. uchwały Nr XI/92/2019r. z dn. 30X2019r.)

 2. Działalność GOPSu w zakresie opieki nad osobami starszymi i ewentualny wolontariat dzieci i młodzieży .

 3. Sprawy bieżące.

Skip to content