Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza wniosków pokontrolnych świetlic wiejskich.

 2. Realizacja wniosków komisji komunalnej za 2021r.

 3. Sprawy bieżące.

XLIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 21 września 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 2. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

 4. zmiany Statutu Gminy Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu 2022r.

 2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

 3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Umowy dzierżawy i użyczenia pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.

 2. Sprawy bieżące.

XLIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 31 sierpnia 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/3;

 2. zbycia nieruchomości, działek nr 1/8 i 373/1 a.m.1 położonych w Ponięcicach;

 3. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

   

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Gminy

Zwołuje się XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 17 sierpnia 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku;

 4. ws zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7.05.2020r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2022 roku;

 6. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku;

 7. przejęcia przez Gminę Rudnik do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
  w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 1. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do wybranej szkoły – Grzegorzowice).

 2. Sprawy bieżące.

 

XLI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 czerwca 2022r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2021.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2021r.;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2022/2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content