Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Przegląd inwestycji – komisja wyjazdowa.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.

 2. Działalność OSP w gminie Rudnik (stan realizacji bieżących remontów i inwestycji).

 3. Sprawy bieżące

Zdalna XXVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje sie zdalną XXVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 kwietnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 4. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik;

 9. odpłatnego przejęcia nieruchomości.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Kanalizacja na terenie gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Organizacja dyżuru letniego przedszkoli (realizacja wniosku Komisji Skarg dot. uchwały Nr XI/92/2019r. z dn. 30X2019r.)

 2. Działalność GOPSu w zakresie opieki nad osobami starszymi i ewentualny wolontariat dzieci i młodzieży .

 3. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Działalność GOPS w Rudniku oraz realizacja zadań zleconych w 2020r. (zasiłki socjalne, szkoły specjalne, rodziny zastępcze, DPS i inne.)

Zdalna XXVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 lutego 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik;

 4. zamiaru przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany budżetu na rok 2021;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg Wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – c.d.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 2. Informatyzacja Urzędu Gminy, e-usługi.

 3. Fundusz sołecki a inwestycje gminne.

 4. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność Klubu Seniora.

 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 4. Sprawy bieżące.

Skip to content