XLIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 21 września 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 2. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

 4. zmiany Statutu Gminy Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu 2022r.

 2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

 3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Umowy dzierżawy i użyczenia pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.

 2. Sprawy bieżące.

XLIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 31 sierpnia 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/3;

 2. zbycia nieruchomości, działek nr 1/8 i 373/1 a.m.1 położonych w Ponięcicach;

 3. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

   

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Gminy

Zwołuje się XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 17 sierpnia 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku;

 4. ws zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7.05.2020r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2022 roku;

 6. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku;

 7. przejęcia przez Gminę Rudnik do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
  w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 1. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do wybranej szkoły – Grzegorzowice).

 2. Sprawy bieżące.

 

XLI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 czerwca 2022r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2021.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2021r.;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2022/2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Rozliczenie „Akcji Zima”, utrzymanie terenów zielonych.

2. Sprawy bieżące.

Skip to content