Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do placówki w Gamowie).

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

 2. Sprawy bieżące.

Nadzwyczajna LIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 10 sierpnia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 3. zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2023;

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 1. Zakończenie obrad.

LIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 czerwca 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2022.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2022r.;

 4. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 6. zmiany uchw Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 7. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 8. zmiany w składzie komisji zdrowia oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 123/3 a.m.2 i 499/3 a.m.6 na działkę nr 132/3 a.m.2 położonych w Brzeźnicy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Rozliczenie „Akcja Zima”, utrzymanie terenów zielonych.

2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022. Absolutorium.

3. Sprawy bieżące.

LII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 maja 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2022 rok;

 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego na 2022r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stopień realizacji OZE na terenie gminy Rudnik.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – zarządzanie kryzysowe.

2. Działalność UKS.

3. Sprawy bieżące.

 

WordPress PopUp Plugin Skip to content