Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Absolutorium.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie świetlic gminnych (Sławików i Ligota Książęca).

 2. Sprawy bieżące.

XL sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XL sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 8 czerwca 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XL sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 • utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzowicach;

 • zmiany w budżecie gminy na rok 2022.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

XXXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XXXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

V.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 3. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2022r.;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2021 rok;

 6. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
  w Raciborzu;

 7. zmiany uchwały Nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego Transportu zbiorowego;

 8. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 9. podatku od środków transportowych na 2022 rok.

VII.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII.  Zakończenie obrad.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego na 2021r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Rudnik.

 • Nasadzenia przeprowadzone w latach 2018 – 2021, ich rezultat.

 • Zagospodarowanie nieużytków.

2. Mała retencja, możliwości zachęt dla osób prywatnych i firm odtwarzających tereny łąkowe w terenach zalewowych.

3. Sprawy bieżące.

 

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Organizacja dyżuru letniego w przedszkolach na terenie gminy.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej SPZLA.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Sieć drogowa na terenie Gminy Rudnik (zaproszenie Starosty).

 1. Przebieg dróg krajowych, powiatowych, gminnych

 2. Plan budowy drogi łączącej drogę krajową DK 45 z drogami wojewódzkimi DW 416 lub 417, planowanej między innymi na terenie Gminy Rudnik.

  • wpływ powstania „węzła” na rondzie rudnickim na Gminę Rudnik.

  • możliwość utworzenia obwodnicy Szonowic, poprzez utworzenie połączenia od skrzyżowania na Dolędzin i połączenia z drogą powiatową na Pawłów.

2. Sprawy bieżące.

Nadzwyczajna częściowo zdalna XXXVIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się częściowo zdalną XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 11 kwietnia 2022r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

 • udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Rudnik;

 • wskazania wstępnej lokalizacji dwóch nowych przystanków komunikacyjnych w Gminie Rudnik.

4. Zakończenie obrad.

Skip to content