Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia do Urzędu Gminy Rudnik do realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta Caritas Ziemi Opolskiej

Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego    1.08.20r.-29.10.2020r.

Data wpływu oferty do UG Rudnik    2.07.2020 r.

Wnioskowana kwota dotacji   2000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20.07.2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania):

korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

osobiście: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

elektronicznie na adres: urzad@gmina-rudnik.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację Urząd Gminy w Rudniku.

 Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.

Informacje Śląskiego Oddziału Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów.

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Za niespełna trzy tygodnie – 19 czerwca, rozpocznie się 7. w ramach
PROW 2014-2020 nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów
i organizacji producentów rolnych.
Warto pamiętać, że taka forma zrzeszania ułatwia negocjacje cenowe – dotyczy to zarówno sprzedaży produktów, jak i zakupu środków
do produkcji.

Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą mogły składać wnioski w oddziałach ARiMR do 17 sierpnia.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie?

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy
z 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników, musi uzyskać osobowość prawną,
wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub
za organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów
jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Natomiast po uzyskaniu uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do oddziału regionalnego ARiMR w terminie trwania naboru wniosków.

Złożone wnioski poddawane są ocenie punktowej. Liczba uzyskanych punktów decyduje
o kolejności przyznania pomocy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów została uznana.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc.
i w piątym 6 proc.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 

Spotkanie online poddziałanie – “Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w zakresie pogłębienia wiedzy oraz potrzeby przekazania dodatkowych ważnych informacji, w dniu 4 czerwca 2020 roku zorganizował spotkanie z rolnikami – w związku z sytuacją epidemiczną odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 spotkanie zostało przeprowadzone online. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas wirtualnego spotkania przybliżyli temat finansowania inwestycji w ramach poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw.
W spotkaniu uczestniczyły 74 osoby. Rolnicy dzięki wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, mogli również na bieżąco zadawać pytania. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie zapraszamy na kolejne spotkania informacyjno-promocyjne obejmujące zakres naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Ogłoszenie w sprawie dyżuru przedszkoli w czasie wakacji

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Samorządowego Przedszkola w Rudniku
w lipcu 2020r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny – lipiec 2020r. określa:

 • Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),

 • art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 • Zarządzenie Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r.z Załącznikiem – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 2

Przedszkole w Rudniku będzie pełnić dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Liczba miejsc na okres wakacji – lipiec wynosi 16.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:

 1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym

 3. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola

 4. Kolejność zgłoszeń

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.

Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.gmina-rudnik.pl, na mailach danej grupy, What`s App lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 8.06 do 23.06.2020r.

 2. Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020r.

§ 5

Na dyżur letni nie będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających poza Gminą Rudnik.

§6

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na okres letni wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Pozostałe zasady organizacji dyżuru letniego określa Załącznik do Zarządzenia Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r. – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 8

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Renata Rybka

(podpis dyrektora przedszkola)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Rudniku na lipiec 2020 r.

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ……… do ………

 1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 
 1. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

Miejsce pracy (pełna nazwa)

   

Telefon do zakładu pracy

   
 1. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

 1. informacje zdrowotne…………………………………………………………………

 2. informacje o żywieniu ……………………………………………………………….

 3. inne informacje o dziecku……………………………………………………………

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu,

 • przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………

(miejscowość, data)

……………………..………….….…………………….

(czytelny podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

 1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun prawny

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych.

…………………..podpisy rodziców /opiekunów 1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 1. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów 1. Pracujemy zawodowo, w miesiącu lipcu nie możemy zapewnić opieki naszemu dziecku i nie korzystamy z urlopu wypoczynkowego

…………………..podpisy rodziców/opiekunówKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

ZMIANA PLANÓW MIEJSCOWYCH GMINY RUDNIK

W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porządkowanie przestrzeni naszej gminy.
Jednym z kroków jest utworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy, żeby porozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina rozważamy budowę domu/zabudowań zagrodowych na działkach, które obecnie są przeznaczone na cele rolne?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usługi typu sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjerski/inne, jakie?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usług typu hodowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaiczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informacji do pokoju nr 7 na parterze / pod numer
telefonu 32 4106418 wew.108 / mail:
urzad@gmina-rudnik.pl Przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki jest dostępny na stronie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl w zakładce Planowanie przestrzenne – Druki, równocześnie zamieszczamy go w niniejszym biuletynie. Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego plan miejscowy na dany obszar jest aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. Przykładowo jeśli Państwa
dziecko ma obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub
jej kawałka gdy dorośnie, z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej wybudować, musicie Państwo sprawdzić teraz jakie jest przeznaczenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolnicze – złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia na budowlane. Zebrane od Państwa informacje pomogą nam zaplanować, które procedury planistyczne powinny być uruchomione w pierwszej kolejności i na których obszarach gminy jest największe zapotrzebowanie na zmianę przeznaczenia działek.

UWAGA! jJeśli nie mają Państwo pewności, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa działki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl

Wniosek do pobrania

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

W dniu 16.04.20r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Został zakończony pierwszy etap rekrutacji, w którym rozpatrzono wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zarówno w Rudniku jak i w Szonowicach.

W załączeniu do niniejszego wpisu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informuję jednocześnie, że zakwalifikowanie dziecka w pierwszym etapie rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane w pierwszych dniach maja.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Katarzyna Zawojska

Przypominamy o obowiazujących ograniczeniach w czasie pandemii

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

– ograniczenia w przemieszczaniu się;
– zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
– ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
– ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
– zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
– zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
– zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
– zamknięcie restauracji;
– ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
– ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

– zamknięcie szkół i uczelni;
– przedszkoli i żłobków;
– zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
– zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

– zamknięcie granic 

– obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

– ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

– od 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

– W okresie Wielkanocy wciąż będą obowiązywać ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w świątyni do pięciu osób poza sprawującymi nabożeństwo.

Skip to content