ZMIANA PLANÓW MIEJSCOWYCH GMINY RUDNIK

W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porządkowanie przestrzeni naszej gminy.
Jednym z kroków jest utworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy,
żeby porozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina rozważamy budowę domu/zabudowań zagrodowych na działkach, które obecnie są przeznaczone na cele rolne?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usługi typu sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjerski/inne, jakie?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usług typu hodowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaiczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informacji do pokoju nr 7 na parterze / pod numer
telefonu 32 4106418 wew.108 / mail:
urzad@gmina-rudnik.pl Przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki jest dostępny na stronie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl w zakładce Planowanie przestrzenne – Druki, równocześnie zamieszczamy go w niniejszym biuletynie.

Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego plan miejscowy na dany obszar jest aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. Przykładowo jeśli Państwa
dziecko ma obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub

jej kawałka gdy dorośnie, z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej wybudować, musicie Państwo sprawdzić teraz jakie jest przeznaczenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolnicze – złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia na budowlane.

Zebrane od Państwa informacje pomogą nam zaplanować, które procedury planistyczne powinny być uruchomione w pierwszej kolejności i na których obszarach gminy jest największe zapotrzebowanie na zmianę przeznaczenia działek.

UWAGA! jJeśli nie mają Państwo pewności, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa działki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl

wór wniosku:

Rudnik, dnia…………………….

…………………………………………..

( imię i nazwisko )

…………………………………………..

(adres zamieszkania)                                                  

………………………………………….. 

( nr telefonu )

                                                           

                                                                URZĄD GMINY RUDNIK Ul. Kozielska 1

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zmianę w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Rudnik działki nr ……………………………………………….a.m…………………………….

obręb…………………………………………………………………………..

Działka obecnie przeznaczona jest jako tereny………………………………….

Obecnie przeznaczenie działki proszę zmienić na ….…………………

Przyczyna zmiany:……………………………………………………………………………

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik z siedzibą w 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1;

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iodo@gmina-rudnik.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej oraz pracownie urbanistyczne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                                            ( podpis Wnioskodawcy )

Laptopy dla uczniów – program „Zdalna szkoła” już trafiają do rodzin

Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik zakupiła za kwotę 60 000,00 zł. sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Gmina pozyskała 25 laptopów dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenie na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość. W ekspresowym tempie dwóch dni zaledwie dzięki wsparrciu dyrektorów szkół i pracowników urzędu, gmina zakupiła i przekazała laptopy do szkół. Dyrektorki naszych szkół podstwowych wytypowały rodziny w największej potrzebie. Sprzęt zostaje użyczony na podstawie podpisanej umowy. 

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania.

Łączna pula środków na kredyty wyniesie:

 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,

 • środki w kwocie 4,0 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

 • środki w kwocie 21,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

Podmioty zajmujące się produkcją rolną mogą ubiegać się o udzielenie:

 • kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – linia RR;

 • kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z.

Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z linii PR.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.

W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln zł.

 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych, a także

kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). W tym przypadku pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 21,8 mln zł, a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura udzielania kredytu?

W przypadku kredytu inwestycyjnego wnioskodawca składa w banku plan przedsięwzięcia wraz z wnioskiem kredytowym. Bank analizuje dokumenty pod kątem spełnienia wymogów określonych przez zasady udzielania kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów.

Gdzie zaciągnąć taki kredyt?

Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmują: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A.,
a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  w zakładce „Pomoc krajowa” oraz w bankach udzielających kredytów.

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania.

Łączna pula środków na kredyty wyniesie:

 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,

 • środki w kwocie 4,0 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

 • środki w kwocie 21,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

Podmioty zajmujące się produkcją rolną mogą ubiegać się o udzielenie:

 • kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – linia RR;

 • kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z.

Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z linii PR.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.

W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln zł.

 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych, a także

kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). W tym przypadku pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 21,8 mln zł, a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura udzielania kredytu?

W przypadku kredytu inwestycyjnego wnioskodawca składa w banku plan przedsięwzięcia wraz z wnioskiem kredytowym. Bank analizuje dokumenty pod kątem spełnienia wymogów określonych przez zasady udzielania kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów.

Gdzie zaciągnąć taki kredyt?

Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmują: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A.,
a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  w zakładce „Pomoc krajowa” oraz w bankach udzielających kredytów.APEL DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O NIEZAŚMIECANIE POBOCZY DROGOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje użytkowników dróg tj.: mieszkańców, kierowców, rolników,przedsiębiorców i. in., że po wizji w terenie na drogach powiatowych i wojewódzkich zaobserwowano zaśmiecanie pasów drogowych. W rowach na poboczach, skwerach, zieleńcach oraz przyległym terenie znajdują się nieczystości o charakterze komunalnym, pochodzące z gospodarstw domowych, opakowania po produktach używanych w rolnictwie, budownictwie, motoryzacji, przemyśle i. in.

PROSIMY WSZYSTKICH O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OTOCZENIU ORAZ NALEŻYTE I ZGODNE Z PRZEPISAMI GROMADZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

Trwają konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Projekt uchwały dostępny na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce konsultacje.

Laptopy dla uczniów – program “Zdalna szkoła”

Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik otrzyma wkrótce 60 000,00 zł. na sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Dzięki tym środkom Gmina pozyskała laptopy dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenia na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość (przy kilku uczniach realizujących zdalną naukę).

Pierwsze laptopy już odebraliśmy, kolejne w drodze!

Dyrektorzy szkół, dzięki przeprowadzonemu rozeznaniu, dotrą wkrótce do rodzin potrzebujących i zaoferują uczniom nowe laptopy. Sprzęt zostanie użyczony na podstawie podpisanej umowy użyczenia.

Pakiet promocyjny dla nowych mieszkańców Gminy Rudnik

Z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik dla każdego noworodka urodzonego w 2019-2020 roku i zameldowanego na terenie gminy został przygotowany pakiet powitalny w ramach akcji „Witamy najmłodszych mieszkańców gminy Rudnik”. Każdy nowo narodzony mieszkaniec Gminy Rudnik otrzyma specjalnie przygotowaną wyprawkę. Dotyczy to dzieci urodzonych od 1 stycznia bieżącego roku.

Już można składać wnioski na pakiet promocyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku. Zapraszamy rodziców pod warunkiem, że choć jeden z nich jest mieszkańcem Gminy. Wystarczy tylko by maluszek i jedno z rodziców (opiekunów) byli zameldowani na terenie gminy. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rudnik na pakiet niemowlaka może liczyć każdy zamieszkały nowo przybyły na świat obywatel społeczności rudnickiej. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania oraz wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudniku pod zakładką pliki do pobrania.Tutaj

 

 

Skip to content