Dyżur wakacyjny przedszkoli w Gminie Rudnik w okresie lipiec – sierpień 2024r.

W czasie wakacji przedszkola Gminy Rudnik będą funkcjonowały w trybie pełnienia dyżurów, podczas którego nie będzie realizowana podstawa programowa, a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zasady przyjęcia dziecka na dyżur i formularz wniosku – do pobrania poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik ws zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur

KRZYŻ POKUTNY Z GRZEGORZOWIC

Wykonany z piaskowca kamienny krzyż jest jednym z trzydziestu tego typu obiektów na terenie województwa śląskiego. Archaiczna forma krzyży i sposób wykonania wskazują na ich średniowieczny lub wczesnonowożytny rodowód. Krzyże te pełniły różne funkcje – stawiano je dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, ochrony przed złymi mocami, służyły jako pomniki nagrobne czy kamienie graniczne. Jednak w powszechnym mniemaniu najczęściej uznaje się je za tzw. krzyże pokutne – pomniki dawnego prawa zwyczajowego. Zgodnie z owym prawem w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci zabójca mógł uniknąć zemsty wymierzonej przez rodzinę ofiary, jeśli spełnił warunki określone w umowie. Krzyż z Grzegorzowic jest obiektem wyjątkowym, ponieważ przyporządkowano do niego taki właśnie dokument (ugodę kompozycyjną) z 1582 r., w którym opisano okoliczności jego powstania – dzięki temu można go zaliczyć do grona krzyży pokutnych. Historia krzyża wiąże się z postacią Adama Piskali, oskarżonego o zabicie Adalberta, syna Filipa z Brzeźnicy. 11 sierpnia 1582 r. zebrany w Sławikowie sąd orzekł, że za nieumyślne zabójstwo Piskala zobowiązany jest do wypełnienia sześciu postanowień zawartych we wspomnianej powyżej umowie. Po pierwsze, miał on wypłacić Filipowi z Brzeźnicy i jego dzieciom po 45 marek (każda marka liczyła 45 białych groszy śląskich). Z czego 15 marek miał wypłacić do 24 kwietnia (wspomnienie św. Jerzego), a następnie po 10 marek co roku, aż do wypłacenia całości. Dalej Piskala zobowiązany był do opłacenia kosztów prowadzonego procesu i kosztów pogrzebu. Musiał również publicznie prosić rodzinę zabitego o wybaczenie, a po jego uzyskaniu miał się udać w niedzielę do kościoła i po spowiedzi stać i klęczeć przed ołtarzem przez trzy miesiące podczas mszy. Kara dotyczyła również zakazu noszenia broni, który obowiązywał oskarżonego przez rok, w przypadku jego złamania miał on zapłacić 200 marek do cesarskiej Kamery. Ponadto w ciągu roku miał postawić na miejscu zbrodni kamienny krzyż – właśnie ten, który stoi w Grzegorzowicach po dziś dzień. Według opisu z 1924 r. pierwotnie miał się znajdować przy ostatnich domach na skaju szosy wiodącej z Nędzy do Łubowic. Na początku XX w. podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w pobliżu krzyża odkryto ostrogi oraz ludzkie kości.

(autor: A. Miera)

W ostatnich dniach Urząd Gminy w Rudniku po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjął działania zabezpieczenia i przeniesienia krzyża w nowe miejsce – skwer przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowicach. Prace zabezpieczenia krzyża i zagospodarowania otoczenia wykonał ZWiUK w Rudniku.

no images were found

Wprowadzono zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

  • Zmiany dotyczące pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, dofinansowywanych w ramach Programu.

Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej lista-zum.ios.edu.pl.

Ww. warunek obowiązuje dla umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych od 22.04.2024 r., w ramach których są przedstawiane do rozliczenia faktury/równoważne dokumenty księgowe dotyczące zakupu lub montażu ww. urządzeń wystawione od dnia 14.06.2024 r.

Finansowane w ramach wyżej wymienionych umów pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno
o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie nie znajdujące się na liście ZUM mogą być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku, w którym wszystkie faktury (lub równoważne dokumenty księgowe) dotyczące zakupu lub montażu urządzenia będą wystawione do końca okresu przejściowego tj. do dnia 13.06.2024 r.

  • Wprowadzenie ograniczenia możliwości wnioskowania w ramach Części 3) Programu (najwyższy poziom dofinansowania).

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach Części 3) Programu na dany budynek/lokal mieszkalny na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego od 22.04.2024 r. (tj. zawarł umowę dotacji i nie została ona rozwiązana lub zmieniona na umowę dotacji w ramach Części 1) Programu)., będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki/lokale mieszkalne, po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14.06.2024 r., tylko w ramach Części 1) Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

  • W ramach zmiany Programu doprecyzowano, że nie są kwalifikowane koszty w ramach Programu.

W sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonuje sprzedaży lub dostawy lub wykonuje usługę i wystawia fakturę lub równoważny dokument księgowy na Beneficjenta (obowiązuje dla wszystkich wniosków o dofinansowanie niezależnie od daty wystawienia faktury jak również dla obecnej i wcześniejszych wersji Programu).

  • Doprecyzowano w warunkach umowy dotacji z prefinansowaniem.

Warunkiem wypłaty zaliczki na rachunek bankowy wykonawcy, jest złożenie do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez Beneficjenta (podpis nie może być złożony przez pełnomocnika) dyspozycji wypłaty zaliczki (na przygotowanym wzorze, który beneficjent otrzyma wraz z pismem informującym o zawarciu umowy) wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej na Beneficjenta lub Beneficjenta i małżonka wspólnie.

Beneficjent jest zobowiązany złożyć dyspozycję wypłaty zaliczki w terminie umożliwiającym dokonanie przez WFOŚiGW wypłaty tej zaliczki w terminie określonym w Programie, nie później niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu. WFOŚiGW informuje Wnioskodawcę o dacie dokonania wypłaty zaliczki. 

  • Określono w warunkach umowy dotacji z prefinansowaniem.

Czas na złożenie wniosku o płatność, rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą, do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą. Czas na zrealizowanie całego przedsięwzięcia w ramach umowy dotacji z prefinansowaniem pozostaje bez zmian tj. 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym.

Wnioskodawcy notarialnie poświadczonym tj. podpisem własnoręcznym złożonym przez Wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez Wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny.

  • Usunięto możliwość złożenia oświadczenia przez beneficjenta o opłaceniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.

Pozostawiono oświadczenie wystawcy faktury tj. wykonawcy lub sprzedawcy a także pozostałe dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty przez beneficjenta

  • Wydłużono okres wydatkowania środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.
  • Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu będą od 22.04.2024 r. finansowane m.in.

Ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze. WFOŚiGW realizują projekty grantowe dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” polegające na udzielaniu grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. W związku z powyższym w dokumentacji wprowadzono odpowiednie pojęcia i definicje.

  • W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również dokumentacja wdrożeniowa.

W tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania. Nowe wzory wniosków o dofinansowanie i o płatność pojawią się w systemie GWD od dnia 22.04.2024 r.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 22 kwietnia 2024 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZANOWICE I GMINY RUDNIK”

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZANOWICE I GMINY RUDNIK”

Tytuł projektu:
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Krzanowice, Gmina Rudnik

Źródło dofinansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:

2022-04-25 – 2023-10-31

Wartość projektu:

14 541 006,00

Wartość dofinansowania:

12 359 855,10

Krótki opis projektu:

Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (OZE) projekt „OZE dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach wniosku złożonego pierwotnie w roku 2017 oraz powtórnie w roku 2021.

Dzięki staraniom Burmistrza Gminy Krzanowice oraz Wójta Gminy Rudnik po ponownym złożeniu wniosku w 2021r. Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Projekt polega na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) oraz energii cieplnej celem podgrzewania CWU ( kolektory słoneczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Krzanowice oraz na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne),energii cieplnej celem podgrzewania CWU ( kolektory słoneczne), energii aerotermalnej ( instalacje pomp ciepła do CWU) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Rudnik.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji pyłów i gazów oraz zaoszczędzenie zużycia energii finalnej

W najbliższym czasie Urząd Gminy będzie się kontaktował telefonicznie lub poprzez e-mail z osobami, które złożyły wniosek na instalacje fotowoltaiczne w celu potwierdzenia aktualności złożonego wniosku w 2017 roku. Pierwszeństwo udziału w programie będą miały wnioski złożone w 2017r. jednakże po weryfikacji tychże wniosków zostanie utworzona lista rezerwowa dla nowych chętnych.

 

 

Skip to content