Decyzja w sprawie funkcjonowania przedszkoli w Gminie Rudnik

Decyzją rządu, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Otwarciu placówek przedszkolnych musi jednak towarzyszyć przestrzeganie i spełnienie warunków, które Główny Inspektorat Sanitarny ujął w dniu 30 kwietnia 2020 r. w szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych Przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek.
W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, wspólnie z Dyrektorami Przedszkoli podjęliśmy decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli. Na decyzji zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych. W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola lub Urzędem Gminy w Rudniku,tel. 32 410 64 28.
Organ prowadzący, wraz z dyrektorami placówek, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

 

Do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli…….

fot. Pixabay

XVII zdalna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się zdalną XVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 maja 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Wspólnej;

 • Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 2. udostępnienia nieruchomości pod infrastrukturę telekomunikacyjną;

 3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym

 4. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;

 5. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 7. rozpatrzenia petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Rekrutacja dzieci do przedszkola w Gamowie. Są wolne miejsca!

Informujemy, iż Przedszkola w: Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy zakończyły już rekrutację.
W związku z tym, iż w wyniku dotychczas przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszystkie miejsca dostępne w powyższych przedszkolach zostały obsadzone,
nie przeprowadza się w tych placówkach naboru uzupełniającego.

Wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole  w Gamowie, gdzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, w dniach 5 – 11 maja 2020 rozpocznie się nabór uzupełniający.
Potrzebne wzory dokumentów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy rodziców dzieci, które nie dostały się do innych przedszkoli ze względu na brak miejsc, o rozważenie zapisania dziecka do Przedszkola w Gamowie. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola można wysłać już dziś, zaś sam proces rekrutacyjny naboru dodatkowego rozpocznie się  5 maja b.r.

Dane placówki w Gamowie: Samorządowe Przedszkole w Gamowie, ul. Szkolna 7, , 47-411 Gamów, e-mail: przedszkolegamow@o2.pl, tel. 32 410 65 31.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

regulamin-rekrutacja 20-21

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU W SZONOWICACH ZAKOŃCZONA

W dniu 23 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przy Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Ze względu na dużą ilość chętnych do zapisania dzieci do ww placówek, Komisja brała pod uwagę kryteria naboru z Regulaminu rekrutacji oraz kryteria Rady Gminy  przydzielając kandydatom odpowiednie ilości punktów.

Ostatecznie spośród dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie do placówek w Rudniku i Szonowicach, przyjętych zostało: do Rudnika 8 dzieci i do Szonowic 3.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w załączeniu do niniejszego wpisu.

Lista dzieci przyjętych Rudnik

Lista dzieci przyjetych Szonowice

Wspólne posiedzenie komisji w Gminnym Centrum Informacji

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność GOPS. Opieka nad osobami starszymi (SENIOR+).

 2. Sprawy bieżące.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także
w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje
w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Kontrola dotacji przekazanych dla GCKiS w Łubowicach z budżetu gminy za lata 2017 – 2019 – c.d.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – zdalna

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” z dnia 24.03.2020 r, wniesiona przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 2. Sprawy bieżące.

Zdalne – wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2020r. o godz. 16.00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Pomoc firmom z terenu Gminy Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content