Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Kontrola problemowa wydatków budżetowych w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 92195 Pozostała działalność za lata 2016 – 2017 z wyłączeniem funduszy sołeckich – ciąg dalszy.

 2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Komunikacja publiczna na terenie gminy.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – zarządzanie kryzysowe (Policja i Zarząd Gminny OSP).

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Temat posiedzenia:

Kontrola problemowa wydatków budżetowych w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 92195 Pozostała działalność za lata 2016 – 2017 z wyłączeniem funduszy sołeckich.

XXXV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 marca 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie XXXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 • Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej, w tym roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim;
 • Oświatowej; Komunalnej.
 • Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 • Przyjęcie uchwał w sprawie:
 • podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy;
 • przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku”;
 • udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik;
 • utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik;
 • utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Rudnik oraz nadanie jej statutu.
 • Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji komunalnej

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Tematy posiedzenia:
Remonty i inwestycje w 2018r.
Możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy.
Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlic i kultura.
 2. Ocena działalności GOPS (Struktura wiekowa mieszkańców, opieka nad osobami starszymi).
 3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:
1. Kontrola problemowa gospodarki śmieciowej gminy (przetarg, deklaracje, zmiany deklaracji, ściągalność pod względem egzekucji, ilość i kategorie odpadów) za lata 2016 – 2017– ciąg dalszy.
2. Rozpatrzenie sprawy mieszkanki Szonowic – ciąg dalszy.

Skip to content