Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji wykonania budżetu za I-półrocze 2020 roku.

 2. Funkcjonowanie ZWiUK w Rudniku.

 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

 2. Sprawy bieżące.

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamość rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.

Ważny komunikat!!!

Z POWODU NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO DO 16.10.2020 r. OŚRODKI  ZDROWIA W RUDNIKU I W SZONOWICACH  DZIAŁAJĄ   W TRYBIE ZAMKNIĘTYM MOŻLIWE TYLKO TELE-PORADY

CZYNNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUBOWICACH TEL. 32 410 67 29

LEK. SIERGIEJ TEPLICKI

PRZYJMUJE

ŚRODA         12 00 – 15 00

CZWARTEK  9 00 – 12 00

INIEKCJE I POBRANIA KRWI WYKONUJE SIĘ W OŚRODKU ZDROWIA W ŁUBOWICACH

 

Kontakt: OŚRODEK ZDROWIA ŁUBOWICE Poradnia Ogólna, ul. Młyńska 1, Grzegorzowice Tel. 32/4106729
Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

90 rocznica urodzin Pani Ernestyny Liebchen ze Strzybnika

          W dniu 6 października 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Ernestyna Liebchen ze Strzybnika. Jubilatka pochodzi z Raciborza. Do Strzybnika przeprowadziła się po ślubie. Zajmowała się uprawą owoców, prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowaniem dzieci.  Wychowała 3 dzieci, doczekała 6 wnuków oraz 5 prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Ernestynie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

 

ZSP w Rudniku z prestiżowym grantem informatycznym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, jako jedyna placówka z terenu powiatu raciborskiego, już po raz drugi otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie i rozwijanie zdolności uczniów z zakresu programowania przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki uzyskanym funduszom na terenie placówki zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów starszych klas.

Celem projektu jest podniesienie zainteresowania informatyką, aktywizacja dzieci i młodzieży z zakresu kodowania, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Nauczyciel informatyki w ZSP w Rudniku – pomysłodawca i opiekun projektu p. Jan Kozyra uczestniczył w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie (288h) prowadzonym na Politechnice Wrocławskiej przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony był zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Dzięki zdobytej wiedzy opiekun projektu poprowadzeni kółka informatyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Rudniku. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku w ramach grantu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w różnych konkursach i zawodach.

Autor: ZSP w Rudniku

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 października 2020r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi w roku budżetowym 2019 – kontrola c.d.

 2. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej podjętych w roku 2019.

Zdalna Nadzwyczajna XXI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Rudnik na dzień 9 października 2020r. na godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

3. zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;

4. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

                                                                                                                     

                                                                                              /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                                                  Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                              

                                                                                        Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

 

 

Skip to content