XIX zdalna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 sierpnia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 2. zmiany Statutu Gminy Rudnik;

 3. wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy” i określenia szczegółowych zasad przyznawania;

 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2019r.;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;

 8. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku;

 9. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021;

 10. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 12. zbycia nieruchomości;

 13. zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 15. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Nowy dyrektor placówki w Rudniku

Od dnia 1 września b.r. w Rudniku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny, który powstał z połączenia Szkoły Podstawowej w Rudniku, Przedszkola w Rudniku i Przedszkola w Szonowicach, którymi zarządzać od teraz będzie jeden dyrektor. Do konkursu, który miał miejsce w środę 12 sierpnia, przystąpiły 2 kandydatki: Aleksandra Woźniak i Weronika Żymełka.
W efekcie konkursu wyłoniony został dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku, którym została Weronika Żymełka. Nowa dyrektor jest znana nam już z wcześniejszej pracy w Przedszkolu w Grzegorzowicach, zaś do dnia konkursu była nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli, gdzie pełniła funkcję społecznego wicedyrektora.
Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką. Ustępującej Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za współpracę, osobisty wkład w rozwój Szkoły Podstawowej w Rudniku i dbałość o dobro uczniów tej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności!
 
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i ekran
 
 

Młodzieżowa Rada Sołecka z Łubowic angażuje się w promocję lokalnych zabytków

Młodzieżowa Rada Sołecka – Młodzieżowi (za) Radni w Łubowicach. Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi było powołanie młodzieżowej rady sołeckiej w Łubowicach, dzięki której mogą oni zgłaszać swoje potrzeby i opinie, a także podejmować decyzje, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. W Łubowicach się udało. Zgłosiły się trzy osoby: Magda Kszuk, Krysia Lepiorz i Rafał Kobza. Już wcześniej chętnie i aktywnie uczestniczyli przy organizacji różnych dużych imprez w Łubowicach. Teraz „pracują” jako przewodnicy przy Młynie w Brzeźnicy i w Izbie Pamięci J.von Eichendorffa w Łubowicach.
 
Młyn w Brzeźnicy udostępniony do zwiedzania w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
Izba Pamięci i Muzeum w Łubowicach czynne w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
 
Zródło: http://www.lubowice.pl/
Foto: E. Porwal
 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 na sali narad w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku, odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawy bieżące.

 2. Gospodarka odpadami.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do szkoły w Rudniku).

 2. Sprawy bieżące.Uczniowie z Gminy Rudnik osiągnęli dość wysoką średnią z egzaminu ośmioklasisty

 
Kolejno liczba uczniów i średnia

Umowa na rudnicki PSZOK podpisana

Dziś w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku podpisana została umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w Rudniku”(PSZOK). Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Etap I obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 180 dni  od dnia zawarcia umowy. Etap II to wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych  (PSZOK) w terminie do 31.08.2021r.

Wartość zadania opiewa łącznie na kwotę 904.050,00 zł brutto, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content