Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
  2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

2. Sprawy bieżące.

KRUS organizuje konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik ogłosiła XXV Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 r. materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach.

więcej o konkursie poniżej

Informacja ZNP o strajku nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rudnik

W dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka otrzymał pismo Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Rudniku o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia br. do odwołania.

Strajkiem objęte są następujące placówki oświatowe:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
  • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Grzegorzowicach
  • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Rudniku

W załączniku pismo Zarządu ZNP w Rudniku

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozliczenie „Akcji Zima”.
  2. Informacja na temat działalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik.
  3. Sprawy bieżące:
  • sprawy dotyczące mienia komunalnego gminy – c.d. (dotyczy działek i użytkowania gruntów).

Spotkanie z pisarzem

Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w GCI w Rudniku. Na spotkanie zapraszamy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. 
Poniżej druk zgody rodziców na udział dzieci w spotkaniu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………..…tel. rodzica …....................................
(imię i nazwisko)
podanych na karcie zgłoszenia/ formularzu przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Rudniku ul. Arcybiskupa Gawliny 2, 47-411 Rudnik w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji : Spotkania autorskiego z pisarzem Wiesławem Drabikiem
w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w GCI w Rudniku.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć,uroczystości, programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku
na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki.


Wyrażam zgodę na samodzielne dojście na zajęcia i powrót do domu.

Klauzula Informacyjna
Informujemy, że Pani/a dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Gawliny 2 w Rudniku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celach
promocji Biblioteki. Dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody oraz w celach archiwalnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcie a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się
na podstawie zgody, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gmina-rudnik.pl

…........................................................
Podpis rodzica/ opiekuna

-----------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE RUDNICKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z KICIĄ KOCIĄ W GBP W RUDNIKU

Czwartkowe przedpołudnie 21 marca dzieci z rudnickiego przedszkola miło spędziły w bibliotece w Rudniku z bohaterką książeczek dla dzieci Kicią Kocią.

Kicia Kocia to mała i urocza kotka, która poznaje świat i dowiaduje się, jakie zasady w nim obowiązują. Ma wyrozumiałych i kochających ją rodziców oraz przyjaciół: Packa, Adelkę i Julianka, z którymi bawi się i uczy. Po wysłuchaniu najnowszej opowieści o Koci, w którą wcielił się właściciel księgarni Sowa z Raciborza Pan Dariusz Biel, dzieci miały możliwość zabawy z miłą kotką. Była więc gra w piłkę, rzuty do celu i kolorowanie obrazków.

Bardzo dziękujemy Paniom Gabrieli Materzok i Marioli Brachman za zaproszenie i zorganizowanie spotkania.