Zakończono realizację zdania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej.”

W dniu 25.11.2019r. zakończono procedury odbioru inwestycji. W ramach zadania wykonano: 
1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie, na którą uzyskano środki z PROW 2014-2020,
2. I etap Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębie,
3. Przebudowę drogi powiatowej nr DP3503S oraz budowę kanalizacji deszczowe w miejscowości Jastrzębie, realizowaną na podstawie porozumienia z Powiatem Raciborskim.
Wykonawcą robót było PHU „TRANSKOM” z Jaryszowa.

 

Andrzejki w Przedszkolu w Grzegorzowicach

 

Dnia 25 listopada 2019 r. przedszkolaki z Grzegorzowic bawiły się podczas zabawy andrzejkowej. Dzieci tańczyły, brały udział w różnych zabawach i konkursach. W przerwach były wróżby m.in. lanie wosku, losowanie imion przyszłych żon i mężów oraz wykonywanego w przyszłości zawodu. Przedszkolaki poznały tradycję Andrzejek. Uśmiech nie schodził dzieciom z twarzy. Przedszkolaki zmęczone po dyskotece odpoczywały oglądając bajkę.

XII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 listopada 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • rewizyjnej;

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia regulaminu Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik;

 3. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.;

 4. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własność Gminy Rudnik;

 5. zmiany Statutu SPZLA w Rudniku;

 6. zmiany uchwały Nr XI/280/2018 z dnia 26.09.2018r. Dotyczącej stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 8. uchylenia uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła;

 9. przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 10. zmiany uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.11.2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności;

 11. podatku od środków transportowych na 2020r.;

 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 13. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie w sprawie obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

             

                                                                                     Mieszkańcy Gminy Rudnik  

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudnik o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

            Z obowiązku wypełniana zgłoszenia zwolnieni są mieszkańcy miejscowości: Rudnik i Jastrzębie, a także właściciele nieruchomości, którzy w ostatnich latach skorzystali z dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik.

            Druki zgłoszenia są do pobrania w siedzibie urzędu gminy przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku, w sekretariacie na parterze lub na stronie internetowej urzędu http://www.gmina-rudnik.pl, w zakładce „PLIKI DO POBRANIA”/ Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.

            Wypełnione druki prosimy składać osobiście w urzędzie gminy w Rudniku, za pośrednictwem sołtysów  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl z dopiskiem „ewidencja”

w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.

            Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

            Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rudnik są:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, ul. Abp. Gawliny 2, 47-411 Rudnik.
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz.
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Środowiskowych w Raciborzu, Źródlana 1, 7-400 Racibórz.
 4. Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Chrobrego 41, 47-200 Gliwice.

 

                                                                     Wójt Gminy Rudnik

                                                                              /-/  Piotr Rybka

Do pobrania wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników – plik:  

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.pdf

VIII Gminna Spartakiada Przedszkolaków

Już po raz ósmy najmłodsi mieszkańcy Gminy Rudnik brali udział w Spartakiadzie Przedszkolaków.

Do rywalizacji przystąpiły przedszkola z Rudnika, Szonowic, Gamowa, Brzeźnicy i Grzegorzowic. Otwarcie Olimpiady było bardzo uroczyste. Na początku zapalono znicz i wywieszono olimpijską flagę. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Rudnika przedstawili historię igrzysk olimpijskich. Celem zawodów było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz wzmacnianie wiary we własne siły.

Duch sportowy i dobra zabawa towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Poszczególne konkurencje, które miały wykonać drużyny wymagały od zawodników zwinności i szybkości.

Zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i słodki poczęstunek.

Spartakiadę Przedszkolaków przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudniku, a za całość odpowiedzialne  były Karina Sekuła i Bożena Walaszek.

 

Ogłoszenie w sprawie Klubu Senior +

Klub Seniora w Rudniku zaprasza do zapisów osoby 60+. Zapisów można dokonać w Urzędzie Gminy w Rudniku, w godzinach jego pracy lub telefonicznie pod nr 32 410 64 28. Zapisy trwają od 18 listopada do wypełnienia wolnych miejsc.

Otwarcie Klubu nastąpi w dniu 28 listopada, o godzinie 13.00. Klub mieści się przy ulicy Abp Józefa Gawliny 2 w Rudniku (budynek biblioteki).

Zapraszamy.

 

 

Dzień Postaci z Bajek

Dnia 14 listopada urządzono w Przedszkolu w Grzegorzowicach Dzień Postaci z Bajek. Na uroczystość dzieci przybyły przebrane za ulubione postaci  z bajek m.in. za księżniczki, królewny, minionki, myszki, piratów, czarownice, strażaka, super bohaterów. Przy okazji niektóre przedszkolaki mogły poznać bohaterów bajek, których do tej pory nie znały. Podczas dyskoteki dzieci tańczyły, brały udział w grach i zabawach oraz konkursach. Po takim ogromnym wysiłku przedszkolaki usiadły do stolików, aby posilić się wyjątkowo w tym dniu słodkimi i słonymi przekąskami. Dzieci zadowolone wróciły do domu.

Skip to content