SPRZEDAŻ DREWNA

Rudnik, dnia 06.12.2021 r.

SPRZEDAŻ DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW Z TERENU

GMINY RUDNIK

Informacja o możliwości zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu Gminy Rudnik

Wójt Gminy Rudnik informuje, iż istnieje możliwość zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu Gminy Rudnik. Jest to drewno o gatunkach:

LP.

GATUNEK DRZEWA

LOKALIZACJA

SORTYMENT

CENA DREWNA ZA M3 brutto

1.

Lipa

Sławików, ul. Grzegorzowicka)

S4 (opał)

83,16 zł

2.

Brzoza brodawkowata

Ligota Książęca, ul. Asnyka

S4 (opał)

68,04 zł

3.

Mieszane (wierzba, jesion)

Brzeźnica

(Brzozówka)

S4 (opał)

83,16 zł

4.

Mieszane (wierzba, topola)

Szonowice

(boisko)

S4 (opał)

83,16 zł

5.

Topola

Gamów

(droga gminna w kierunku Krowiarek)

S4 (opał)

83,16 zł

6.

Mieszane (wierzba, topola)

Rudnik -Strzybniczek

(droga gminna)

S4 (opał)

83,16 zł

7.

Topola

Szonowice, Gamów

(długie kłody)

S4 (opał)

83,16 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr RZW.049.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudnik, cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie aktualnego cennika detalicznego na drewno obowiązującego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, przyjmując 70% obowiązującej stawki netto dla danego gatunku i sortymentu drzewa.

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, w terminie do 10.12.2021 r. do godziny 14:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik lub przesyłać na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl.

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena.

INFORMACJA O SPRZEDAŻY DREWNA

Informujemy, że możliwy będzie zakup drewna mieszanego opałowego. Ogłoszenie o cenie i sprzedaży pojawi się po 15 listopada br. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Urzędzie Gminy Rudnik (pokój nr 7).

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
1 L I P C A 2 0 2 1
Z Ł Ó Ż D E K L A R A C J Ę
WWW. Z O N E . G U N B . G O V . PL

Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021-1-BUDYNKI ZAMIESZKAŁE

deklaracja-B-29.06.2021-1-BUDYNKI NIEZAMIESZKAŁE

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
1 L I P C A 2 0 2 1
Z Ł Ó Ż D E K L A R A C J Ę
WWW. Z O N E . G U N B . G O V . P

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

DM/KT/542-1/118/21/HR Katowice, 17.06.2021 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

czkws@katowice.uw.gov.pl

Informacja

o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

16.06.2021 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 26%, Wodzisławiu Śląskim o 17%, Zabrzu o 7%, Goczałkowicach-Zdroju o 5%, wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w  Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 6%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

17.06.2021 r.

(czwartek)

godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

17-18.06.2021 r.

(czwartek, piątek)

jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra* i bardzo dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, okresowo w godzinach południowych i popołudniowych, ze względu na poziom ozonu umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:powietrze@slaskie.pl,rzecznik@slaskie.pl,sekretariat.marszalka@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii – badanie mięsa wieprzowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu uprzejmie informuje, iż w związku z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, lecznice weterynaryjne obecnie wykonujące badanie na obecność włośni mięsa świń przeznaczonego na użytek własny metodą kompresorową nie będą prowadziły takich badań od dnia 01 lutego 2021 r.
Badanie mięsa wieprzowego i mięsa odstrzelonych dzików na użytek własny, będzie można przeprowadzać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz
w każdy poniedziałek i piątek (dostarczanie prób do godz. 11.00)
z wykorzystaniem metody wytrawiania – tj. metodą określoną w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/ 1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu po numerem telefony 32 415 49 03.

Skip to content