Nagroda Starosty dla Gabrieli Materzok

Laureatką nagrody w dziedzinie kultury została pani Gabriela Materzok, wieloletnia Dyrektor GBP w Rudniku,
oraz choreograf zespołu tanecznego Sanssouci z Rudnika, który prowadziła przez 12 lat.
Panią Materzok nominowała do nagrody Mieszka Gmina Krzyżanowice za całokształt pracy z zespołem tanecznym Tworkauer Eiche. Wcześniej dwukrotnie nominowana była Pani Materzok przez Gminę Rudnik i Fundację Gniazdo, niestety bezskutecznie. Udało się za trzecim razem Gminie Krzyżanowice. Z naszej Gminy nominowani byli w tym roku również: Barbara Gonska w dziedzinie kultury oraz Krystyna i Wiesław Marciniakowie w dziedzinie społecznej.

„Umiem pływać”dla uczniów klas I – III

Gmina Rudnik, podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Na to zadanie Gmina Rudnik otrzymała w tym roku 15.300zł. Program rusza po feriach zimowych i trwać będzie do końca roku. Szkoły Gminy Rudnik realizują ten program po raz czternasty.

Spotkanie Wójta Gminy Rudnik z dyrektorami szkół i przedszkoli

17 stycznia w sali narad Urzędu Gminy Rudnik Wójt Gminy Rudnik spotkał się z dyrektorami szkół              i przedszkoli podległych pod gminę. Wójt przywitał wszystkich przedstawiając zebranym swojego zastępcę Tomasza Kruppę i inspektora ds. oświaty, kultury i sportu Gabrielę Seidel.

Omówiono organizację ferii zimowych dla uczniów, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla jednostek oświaty. Rozmawiano o potrzebach szkół i przedszkoli, koniecznych remontach i kolejnej akcji nauki pływania w bieżącym roku szkolnym.

Zajęto się również potrzebą zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego, a związanych z wygaśnięciem gimnazjów, co powoduje zmniejszenie ilości uczniów w szkołach gminy. Nie przewiduje się likwidacji szkoły i przedszkola w Brzeźnicy, natomiast czyni się starania o pozyskanie środków i innych możliwości na uatrakcyjnienie placówki i rozwiązanie problemów związanych z tym w sposób nie szkodzący przede wszystkim dziecim. Kolejne spotkanie wójta z dyrektorami wyznaczono na marzec.

Zebranie Wójta Gminy Rudnik z Sołtysami

Dnia 15 stycznia br. w sali narad Urzędu Gminy Rudnik odbyło się zebranie Wójta Gminy Rudnik           z Sołtysami. W zwołanym zebraniu uczestniczyli wszyscy obecnie urzędujący Sołtysi. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania i złożenia przez Wójta życzeń noworocznych oraz przedstawienia Sołtysom nowego Wice-wójta. Tematyka zebrania obejmowała propozycje dotyczące zmian w statutach sołeckich, ustalenie terminów dożynek powiatowych, gminnych i wiejskich. Ponadto wyznaczono terminy spotkań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Rudnik oraz poruszano tematy bieżące.

Harmonogram spotkań wiejskich:

Brzeźnica, dnia 07.03.2019, godz.18:00

Czerwięcice, dnia 18.02.2019, godz. 18:00

Gamów, dnia 22.02.2019 godz.19:15

Grzegorzowice, dnia 04.03.2019, godz. 18:00

Jastrzębie, dnia 25.02.2019, godz.18:30

Lasaki, dnia 05.03.2019, godz.18:30

Ligota Książęca, dnia 01.03.2019, godz.18:00

Łubowice, dnia 20.02.2019, godz.17:30

Modzurów, dnia 26.02.2019, godz.18:00

Ponięcice, dnia 14.02.2019, godz.18:00

Rudnik, dnia 15.02.2019, godz.18:00

Sławików, dnia 28.02.2019, godz. 18:00

Strzybniku, dnia 21.02.2019, godz.18:00

Szonowice, dnia 23.02.2019, godz.19:15

Po każdym zebraniu wiejskim odbędzie się dla mieszkańców krótkie spotkanie informacyjne  z przedstawicielami firmy Ostróg.Net oraz Net-Elektronik w sprawie rozbudowy sieci światłowodowej oraz proponowanych przez nich usług na terenie poszczególnych sołectw.

Spotkanie karnawałowe DFK Grzegorzowice i Łany

Wszyscy dookoła bawią się na balach i spotkaniach karnawałowych, bo wiadomo – w karnawale każdy chce tańczyć, śpiewać, bawić się !  W Domu Przyjęć Victoria w Łanach też więc musiał zapanować radosny, zabawowy klimat. W jego sali 13 stycznia odbyło się spotkanie noworoczno – karnawałowe na które, jak co roku, przewodniczące kół DFK Łany i Grzegorzowice  zaprosiły swoich członków  i sympatyków . Było ono okazją do podsumowania i podziękowania za wspólną pracę w minionym roku oraz nakreślenia planów na najbliższe 12 miesięcy. Stałym elementem takich spotkań są występy artystyczne. Był poczęstunek. I jak to w karnawale  – świetna zabawa przy muzyce .

Ewa P.

Brzeźnica wyróżniona

8 stycznia br.  przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury wspólnie z Raciborskim Centrum Kultury. Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Raciborski  Grzegorz Swoboda. Nasze przedstawienie „Kolędujemy Dzieciątku” zdobyło wyróżnienie!  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

https://www.naszraciborz.pl/site/zdjecie/3-kultura-i-edukacja/0-/70960-powiatowy-przeglad-widowisk-bozonarodzeniowych-w-rck/31054.html

Ogłoszenie o naborze ofert ze sportu

Ogłoszenie konkursu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

  1. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych realizowanych całorocznie w Gminie Rudnik określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudnik na rok 2019. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących systematyczne, całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik.

  1. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową tworzące różnorodną ofertę sportową, a także rozwój, modernizację i utrzymanie bazy sportowej.

Priorytetem współpracy w 2019 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

  1. a) Uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym;
  2. b) Szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych;
  3. c) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, a także Gminę Rudnik;
  4. d) Utrzymania i przygotowania do rozgrywek bazy sportowej; Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 122 000,00 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2018 stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym systematyczne oraz całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowiła kwotę 128 000,00 zł.

(więcej…)

Skip to content