Rusza obowiązkowa centralna ewidencja kopciuchów

Od 1 lipca 2021 r. Polacy będą mieli 12 miesięcy na zarejestrowanie swoich źródeł ciepła. Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków o którą zabiegał Polski Alarm Smogowy. Brak wiedzy o kopciuchach był jednym z powodów dla których nie dało się w Polsce skutecznie zarządzać jakością powietrza i walczyć ze smogiem.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Została powołana poprzez zmianę Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dniu 28 października 2020 r.

„CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej” – informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W praktyce CEEB ma być narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W ewidencji zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w gospodarstwach domowych, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.

Część danych będziemy wprowadzać do ewidencji osobiście, a część z nich będzie wprowadzana np. przez urzędy gmin bądź organy kontroli i nadzoru, jak np. przez kominiarza, inspektorat ochrony środowiska, czy też instytucje udzielające dotacji do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

W CEEB będziemy zobowiązani (my osobiście bądź inne organy) podać m.in. dane na temat:

– źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

– źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,

– źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia,

– przeprowadzonych kontroli m.in. w zakresie źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia, czy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę, stanu przewodów kominowych, itp.

– przekazanych premii termomodernizacyjnych i remontowych,

– udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania związanych z ochroną powietrza,

– przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku z przeznaczeniem na ogrzewanie.

Dostęp do danych będą posiadały różnego rodzaju instytucje, np. Inspekcje Ochrony Środowiska, Organy Nadzoru Budowlanego, samorządy terytorialne, zakłady ubezpieczeń itp.

Ewidencja pozwoli na bieżące monitorowanie stanu wdrożenia zapisów uchwał antysmogowych, w tym uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Dzięki niej trudno będzie się uchylić od obowiązku wymiany źródeł ciepła.

Niezłożenie stosownej deklaracji w terminie będzie skutkowało karą grzywny.

 

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 21listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami; www.gunb.gov.pl

***

Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

Gmina Rudnik otrzymała dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków w Ponięcicach.

2 marca br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach wręczono umowy na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Rudnik przygotowała i złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gminę Rudnik reprezentowali wójt Piotr Rybka oraz skarbnik Danuta Biczysko. W ramach pozyskanych środków 165 666 zł wykonana zostanie kompleksowa wymiana i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ponięcicach.

Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” zakończony.

Urząd Gminy w Rudniku informuje, iż nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” został zakończony. W okresie trwania naboru  wpłynęły 63 wnioski. O wynikach naboru poinformujemy wnioskodawców osobiście.

Co zrobić, by zapłacić niższy podatek dochodowy? Wymienić piec i ocieplić dom!

Walka ze smogiem może przynieść wiele korzyści – przede wszystkim zdrowotnych, ale też finansowych. Dzięki termomodernizacji budynku obniżysz zużycie energii i rachunki za ogrzewanie, a także zapłacisz mniejszy podatek dochodowy. Składając PIT pamiętaj o uldze termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. Mogą z niej skorzystać – pod pewnymi warunkami podatnicy podatku PIT opłacający go wg skali podatkowej (zarówno wg stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką kwotę można odpisać od podatku?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków (lub po prostu współwłaścicieli domu jednorodzinnego) kwota odliczenia może wynosić łącznie 106 000 zł, gdyż limit dotyczy każdego ze współwłaścicieli nieruchomości osobno.

Dzięki temu np. podatnik, który dokona termomodernizacji 160-metrowego domu za 53 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę opodatkowania, a w rezultacie zapłaci skarbowi państwa o 9 540 zł mniej podatku (wg 18% stawki).

Co konkretnie można odliczyć?

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniających warunki do zastosowania ulgi można zaliczyć m.in.:

– wymianę stolarki zewnętrznej, np. drzwi i okien,

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

– docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

– wykonanie analizy termograficznej budynku;

– montaż kolektora słonecznego,

– montaż instalacji fotowoltaicznej,

– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

– koszty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

– pompa ciepła wraz z osprzętem,

– kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

– przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej.

 

Pełna i szczegółowa lista wydatków, które podlegają odliczeniu, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. dostępnym pod adresem: https://bit.ly/38HKB1R

 

Za jaki okres i w jakim terminie?

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony wydatek.

Jeżeli kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie lub przychodzie podatnika w danym roku podatkowym, to podlega ona odliczeniu w następnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od roku, kiedy został poniesiony pierwszy wydatek.

Odliczyć można także kwoty wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2019.

***

Autor: Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

Na wymianę starych pieców węglowych został już tylko rok! – 1. newsletter Stowarzyszenia Zielony Racibórz

Na wymianę starych pieców węglowych został już tylko rok!

Wszystkie gospodarstwa domowe, które wykorzystują do celów indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły węglowe starsze niż 10 lat, muszą dokonać ich wymiany do końca 2021 r.
W przeciwnym razie grozi im grzywna od 500 zł do nawet 5000 zł.

Wymóg wymiany kotłów został wprowadzony w 2017 r. za pomocą uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Jej celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko.

Objęte przepisami uchwały są wszystkie kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Oznacza to, że ograniczenia i zakazy w eksploatacji urządzeń dotyczą wszystkich urządzeń grzewczych takich jak piece węglowe, kominki z płaszczem wodnym lub zwykłe kominki na drewno, czy też kotły na pellet. Wszystkie tego typu instalacje grzewcze stosowane na terenie województwa śląskiego muszą zostać wymienione do 31 grudnia 2021 r. jeśli są starsze niż 10 lat.

Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły kopciuchy, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca przyszłego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany określa uchwała antysmogowa:
– kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku;
– kotły użytkowane 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku;
– użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku;
– kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca roku 2027.

Stare kotły węglowe można wymieniać na nowe co najmniej 5 klasy. Najlepiej jednak, by w miarę możliwości zastosować inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła itp. Na wymianę pozostało niewiele czasu – nieco ponad rok.Stowarzyszenie Zielony Racibórz

Raciborski Alarm SmogowyNewsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

Zielona energia dla gmin Raciborszczyzny

W ostatnim czasie ukazała się informacja w mediach lokalnych o gminach powiatu raciborskiego, które pozyskały dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy wskazanych gmin będą mogli wnioskować o dofinansowanie m.in.: instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Niestety, wśród wymienionych gmin nie ma naszej – Gminy Rudnik.
Z pewnością wielu czytelników zadaje sobie pytanie: dlaczego nie nasza Gmina? Pierwsza nasza reakcja była podobna, ale my znamy odpowiedź:
wymienione w mediach gminy – z terenu powiatu raciborskiego i spoza powiatu – złożyły wnioski aplikacyjne, na przełomie lat 2017/2018, kiedy ogłoszono konkurs, za pośrednictwem tzw. Instytucji Pośredniczącej – Subregionu Zachodniego, który już od wielu lat pomagał swoim gminom członkowskim, wspierając je na każdym etapie aplikowania o środki unijne. Dodatkowo Gminy te wnioskowały samodzielnie do Instytucji Zarządzającej, jaką jest Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Gmina Rudnik również jest członkiem Subregionu Zachodniego, jednakże ówczesne władze Gminy podjęły decyzję i nie skorzystały ze wsparcia Subregionu Zachodniego. Wybrała inną drogę i złożyła wniosek poza Subregionem.
Ze szkodą dla naszej Gminy, potwierdziło się powiedzenie: „W grupie siła” i do dofinansowania wybrane zostały projekty złożone za pośrednictwem Subregionu. Gdybyśmy wówczas, jako Gmina Rudnik, złożyli wniosek w podobny sposób, nasi mieszkańcy mogliby również cieszyć się możliwością uzyskania 85% dotacji na odnawialne źródła energii. Decyzja sprzed kilku lat zaważyła na tym, że jest inaczej.
Tam, gdzie teraz Gmina może walczyć o środki unijne i w obszarach, w których te pieniądze są jeszcze przyznawane, tam korzystamy z szansy i składamy wnioski. Dzięki temu m.in. pozyskaliśmy dofinansowanie na docieplenie i instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik.
I na zakończenie jeszcze jedna informacja, o której wiedzą wszyscy, starający się o środki zewnętrzne: konkursy na dofinansowanie (na szczeblu wojewódzkim) są ogłaszane tylko na wybrane działania, które nie zawsze pokrywają się z najpilniejszymi potrzebami Gminy. Dlatego wnioski pisze się na to, na co nam te środki w danej chwili proponują, oczywiście o ile mieści się to w granicach potrzeb społeczności gminnej.
 
 

Komunikat

W ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” wykonano termomodernizację następujących obiektów gminnych poprzez:

OSP Gamów – docieplenie ścian fundamentowych i ścian nad ziemia płytami styropianowymi, docieplenie dachu płytami styropianowymi laminowanymi oraz wykonano obróbki blacharskie i na ścianach tynk silikonowy barwiony,

Świetlica wiejska w Grzegorzowicach – wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian podziemia, docieplenie ścian podziemia i nad ziemia płytami styropianowymi, docieplenie dachu płytami styropianowymi laminowanymi oraz wykonano obróbki blacharskie i na ścianach tynk silikonowy barwiony,

SPZLA w Szonowicach – wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian podziemia, docieplenie ścian podziemia i ścian piwnic, parteru i piętra płytami styropianowymi, oraz wykonano na ścianach tynk silikonowy barwiony.

Wartość całkowita projektu: 516. 709,95 zł.

Koszty kwalifikowane: 272.584,87 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 231.697,14 zł.

Termin realizacji: 2019.03.04 – 2020.09.26

IMG_20200731_135055

Zdjęcie 1 z 7

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” zagości w naszej gminie

We wtorek 22.09.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do odwiedzenia Mobilnego Biura Programu „Czyste Powietrze”, które znajdować się będzie przy Gminnym Centrum Informacji (GCI) w Rudniku, ul. Mickiewicza 2.

W tym czasie eksperci z WFOŚiGW w Katowicach udzielać będą wszelkich informacji dotyczących programu Czyste Powietrze oraz przyjmować będą wnioski o dofinansowanie. Doradzą również w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych.

W ramach programu Czyste Powietrze, można uzyskać dofinansowanie do zadań realizowanych w budynkach jednorodzinnych, m.in. do:

• wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne,
• modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenia domu,
• wymiany okien i drzwi.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Skip to content