Dzień Dziecka w ZSP Brzeźnicy

 
      Rada Rodziców zorganizowała miłą niespodziankę wszystkim dzieciom. Przygotowała wspaniałe, kolorowe paczki dla uczniów i przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu mam, paczki dotarły do szkoły i każdego domu. Mamy nadzieję, że ta akcja pozostanie długo w pamięci dzieci. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w szkole spędzili czas w miłej atmosferze, podczas różnych zadań i zabaw przygotowanych przez ich wychowawczynie.
 
 
Autor: Maria Koloch

Ogłoszenie w sprawie dyżuru przedszkoli w czasie wakacji

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Samorządowego Przedszkola w Rudniku
w lipcu 2020r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny – lipiec 2020r. określa:

 • Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),

 • art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 • Zarządzenie Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r.z Załącznikiem – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 2

Przedszkole w Rudniku będzie pełnić dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Liczba miejsc na okres wakacji – lipiec wynosi 16.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:

 1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym

 3. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola

 4. Kolejność zgłoszeń

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.

Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.gmina-rudnik.pl, na mailach danej grupy, What`s App lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 8.06 do 23.06.2020r.

 2. Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020r.

§ 5

Na dyżur letni nie będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających poza Gminą Rudnik.

§6

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na okres letni wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Pozostałe zasady organizacji dyżuru letniego określa Załącznik do Zarządzenia Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r. – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 8

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Renata Rybka

(podpis dyrektora przedszkola)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Rudniku na lipiec 2020 r.

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ……… do ………

 1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 
 1. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

Miejsce pracy (pełna nazwa)

   

Telefon do zakładu pracy

   
 1. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

 1. informacje zdrowotne…………………………………………………………………

 2. informacje o żywieniu ……………………………………………………………….

 3. inne informacje o dziecku……………………………………………………………

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu,

 • przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………

(miejscowość, data)

……………………..………….….…………………….

(czytelny podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

 1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun prawny

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych.

…………………..podpisy rodziców /opiekunów 1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 1. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów 1. Pracujemy zawodowo, w miesiącu lipcu nie możemy zapewnić opieki naszemu dziecku i nie korzystamy z urlopu wypoczynkowego

…………………..podpisy rodziców/opiekunówKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Funkcjonowanie Przedszkoli od 1 czerwca b.r.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca b.r. wznawia swoją działalność Samorządowe Przedszkole w Rudniku. W związku ze zgłaszanymi potrzebami rodziców, będących pracownikami grup zawodowych, uprzywilejowanych w dostępie dzieci do świadczeń opiekuńczych w przedszkolach w okresie stanu epidemicznego, utworzone zostały 2 grupy dzieci, wyczerpujące limit miejsc, ograniczony Wytycznymi sanitarnymi GIS dla przedszkoli i żłobków z dnia 4 maja 2020 r. Pozostałe przedszkola gminne: w Gamowie, w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy pozostają zamknięte do dnia 14 czerwca 2020 r.

W przypadku pozostałych pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28

I miejsce Alicji

    Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…” została rozstrzygnięta! 21 maja komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej z 4 kategorii wiekowych. W tym roku w konkursie wzięło udział 627 prac dzieci i młodzieży z całej Polski. Cieszymy się sukcesem Alicji Piwowar, która zajęła 1. miejsce w kategorii dzieci przedszkolne. W konkursie wzięli udział‚ także uczniowie: Marta, Ania, Patryk i Kryspin. Prace w formie fotografii można zobaczyć na stronie: spbbrzeznica.pl. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunowi Pani dr. M.Koloch.


Wyniki:

http://www.muzeumpieniezno.pl/konkurs-plastyczny/

E.R.

Wyniki naboru uzupełniającego w Przedszkolu w Gamowie

W związku z uzupełniającym naborem na wolne miejsca do Samorządowego Przedszkola w Gamowie, w dniu 13.05. 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, w którym rozpatrzono wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola. 

W załączeniu znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych. 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail  do Przedszkola w Gamowie, z potwierdzeniem woli pozostawienia dziecka  pod opieką  Przedszkola w Gamowie.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Funkcjonowanie Przedszkoli od dnia 18 maja b.r.

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy, Przedszkola Gminy Rudnik nadal nie mają realnej możliwości sprostania Wytycznym przeciwepidemicznym GIS dla przedszkoli oraz przyjęcia dzieci, z  zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. W związku z tym, wspólnie z Dyrektorami przedszkoli, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli do dnia 29 maja b.r.

W momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podejmiemy kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy.

Przedszkolaki z Brzeźnicy wzięły udział w akcji „Medale dla dzielnych strażaków”

Pomimo, że nie jesteśmy razem w placówce, to łączymy się poprzez zdalne nauczanie w różnych formach. W miniony poniedziałek był Dzień Strażaka. Zawsze strażacy odwiedzali nasze przedszkole w Brzeźnicy. Tym razem nie mamy takiej możliwości, dlatego przedszkolaki wzięły udział w akcji „Medale dla dzielnych strażaków” Wykonali piękne i pomysłowe medale w domu jako wyraz wdzięczności za ich pracę.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich odwagę i niestrudzoną służbę.

Panie z przedszkola

Decyzja w sprawie funkcjonowania przedszkoli w Gminie Rudnik

Decyzją rządu, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Otwarciu placówek przedszkolnych musi jednak towarzyszyć przestrzeganie i spełnienie warunków, które Główny Inspektorat Sanitarny ujął w dniu 30 kwietnia 2020 r. w szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych Przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek.
W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, wspólnie z Dyrektorami Przedszkoli podjęliśmy decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli. Na decyzji zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych. W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola lub Urzędem Gminy w Rudniku,tel. 32 410 64 28.
Organ prowadzący, wraz z dyrektorami placówek, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

 

Do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli…….

fot. Pixabay

Rekrutacja dzieci do przedszkola w Gamowie. Są wolne miejsca!

Informujemy, iż Przedszkola w: Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy zakończyły już rekrutację.
W związku z tym, iż w wyniku dotychczas przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszystkie miejsca dostępne w powyższych przedszkolach zostały obsadzone,
nie przeprowadza się w tych placówkach naboru uzupełniającego.

Wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole  w Gamowie, gdzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, w dniach 5 – 11 maja 2020 rozpocznie się nabór uzupełniający.
Potrzebne wzory dokumentów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy rodziców dzieci, które nie dostały się do innych przedszkoli ze względu na brak miejsc, o rozważenie zapisania dziecka do Przedszkola w Gamowie. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola można wysłać już dziś, zaś sam proces rekrutacyjny naboru dodatkowego rozpocznie się  5 maja b.r.

Dane placówki w Gamowie: Samorządowe Przedszkole w Gamowie, ul. Szkolna 7, , 47-411 Gamów, e-mail: przedszkolegamow@o2.pl, tel. 32 410 65 31.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

regulamin-rekrutacja 20-21

Skip to content