Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wraz z końcem 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy Rudnik z prośbą o dokonanie naboru ławników na następna kadencję:

– do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1 ławnika,

– do Sądu Rejonowego w Raciborzu – 1 ławnika,

– do Sądu Rejonowego w Rybniku – 1 ławnika (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać :

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Rudnik. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj:

– poniedziałek, wtorek godz. od 7:00 do 15:00

– środa godz. od 9:00 do 17:00

– czwartek, piątek godz. od 7:00 do 15:00

w Biurze Rady Urzędu Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, tel. 32/4106418 wew. 124

Formularz karty zgłoszeniowej oraz innych wymaganych załączników dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Rady Gminy.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem dokonania zgłoszenia.

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Opłaty :

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

95 rocznica urodzin – Pani Emma Kaduk z Brzeźnicy

W dniu 22 maja bieżącego roku swoje 95 urodziny obchodziła Pani Emma Kaduk z Brzeźnicy. Jubilatka całe swoje życie związana jest z Brzeźnicą. Miała dwóch braci i siostrę z czego to ona była najmłodsza. Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie.

Urodziła 5 dzieci: syna i 4 córki. Doczekała 8 wnuków oraz 8 prawnuków.

Jubilatka w dalszym ciągu posiada duże poczucie humoru, dobą pamięć i chęć do hodowania kur i prowadzenia własnego ogródka.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Pani Emmie życzymy dużo zdrowia, radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic – Diamentowe Gody

W dniu 18 maja 2019 r. swój Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic.

Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach. Również w Łubowicach w koście parafialnym odbył się ich ślub kościelny.

Pani Agnieszka urodziła się w Brzeźnicy; miała 4 braci i 2 siostry. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała się domen i wychowaniem dzieci.

Pan Antoni urodził się i wychował w Czerwięcicach. Miał brata i cztery siostry. Razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się społecznie: przez dwie kadencje pełnił funkcję sołtysa wsi Czerwięcice, przez trzy kadencje był radnym Gminy Rudnik, był również członkiem OSP Czerwięcice i członkiem Rady Nadzorczej w Mleczarni Racibórz. Jubilaci doczekali 3 synów, 10 wnuków i 7 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Jarosz życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

IX Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca i Piosenki, pt. „Bajkowa Kraina”

Dnia 23.05.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się IX Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca i Piosenki, pt. „Bajkowa Kraina”. Na konkurs przybyły wszystkie przedszkola z naszej Gminy.

Uczestnicy zaprezentowali taniec o tematyce dowolnej. Każda grupa taneczna wykazała się oryginalnością i pomysłowością układów oraz różnorodnością stylów muzycznych i form tanecznych.

Mieliśmy okazję przenieść się w świat bajek. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, śpiewając piosenkę o tematyce bajkowej. Wszystkie grupy zasłużyły na I miejsce. Każde przedszkole otrzymało dyplom oraz nagrody rzeczowe, a uczestnicy nagrody indywidualne.
Konkurs okazał się pięknym widowiskiem, dostarczającym cennych doświadczeń oraz miłych wrażeń i bogatych przeżyć artystycznych. Gościem specjalnym na konkursie była dziewczynka, która zaprezentowała dzieciom grę na skrzypcach. Dzieci miały okazję posłuchać brzmienia skrzypiec, odgadując przy tym zagadki muzyczne (związane z tematem bajkowym) zagrane na tym instrumencie. Swoje umiejętności taneczno-wokalne przedstawiły najmłodsze dzieci oraz 5 i 6- latki w utworze „Pszczółka Maja – Taniec Mai”. Jako kolejny przerywnik, dzieci 5 i 6- letnie zaprezentowały swój układ taneczny w piosence „Toca, toca” oraz „Country Dance”. Organizatorem konkursu oraz przygotowała dzieci do występu p. Sandra Sługa

Informacja dot. projektu „OZE dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Urząd Gminy Rudnik informuje, że po bardzo długim okresie wyczekiwania na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostały opublikowane wyniki naboru 4.1.3 dot. odnawialnych źródeł energii, w którym Gmina Rudnik brała udział w partnerstwie z Gmina Krzanowice. Niestety, dofinansowanie otrzymali tylko 4 beneficjenci ze 125, którzy wzięli udział w naborze. Pomimo spełnienia kryteriów konkursowego oraz uzyskania wymaganej ilości punktów, jednocześnie zajmując wysoką – bo aż 5 pozycję (ze 100 pozycji), Gmina Rudnik wraz z Gminą Krzanowice nie otrzymała dofinansowania. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii będziemy nadal szukali alternatywnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie dofinansowania na ten cel, o czym również będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by mieszkańcy, którzy brali udział w naborze wniosków, a nie odebrali jeszcze swojego egzemplarza „Karty oceny technicznej” przeprowadzonej przez firmę Home Instal zgłosili się po jej odbiór w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Dokładne wyniki można znaleźć na stronie Serwisu Regionalnego Programu Urzędu Wojewódzkiego
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

lub klikając poniższy link

 89,3kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów NIEGRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 27,4kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów GRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 313,6kB PDFImienna lista członków Komisji Oceny Projektów 
15 maja 2019 r.

PSZOK – lokalizacja zaakceptowana

W poniedziałkowy wieczór z inicjatywy wójta oraz radnych w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej gminy w sprawie lokalizacji PSZOK-a. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku każda gmina ma obowiązek stworzenia takiego miejsca. W poprzedniej kadencji proponowana lokalizacja przy ul. Pawłowskiej napotkała na silny opór społeczny i ostatecznie realizacja ówczesnego projektu została wstrzymana. Dlatego też priorytetem działania obecnego wójta oraz rady gminy, była kwestia znalezienia nowego miejsca, tak aby dla możliwie wszystkich mieszkańców pozostała ona w pełni zaakceptowana. Równolegle do tych działań, władze Urzędu Gminy aktywnie starali się o zabezpieczenie 500.000 zł dotacji przyznanej na poprzedni projekt, co w końcowym efekcie pozwoliło na zwiększenie tej kwoty o kolejne pół miliona złotych.

Po dokładnej analizie terenu i możliwości budżetowych gminy, wójt wraz z radnymi zgodnie uznali, że jedynym miejscem spełniającym te warunki jest teren wyznaczony w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego (oznaczony jako A2P – zaznaczony na czerwono w załączonych poniżej rycinie/fotografii) pod inwestycje dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, znajdujący się w Rudniku pomiędzy drogą krajowa nr 45 a planowaną obwodnicą Racibórz- Pszczyna.

Zebranym przedstawiona została lokalizacja, koncepcja i zakres funkcjonowania rudnickiego PSZOK-a. Wójt omówił specyfikę terenu, a także wskazał kilka działek, którym kupnem zainteresowany jest Urząd Gminy Rudnik. Zebrani w GCI mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi obiektami i rozwiązaniami stosowanymi na terenie innych gmin naszego kraju. Omówiono również problematykę gospodarowania odpadami komunalnymi gmin powiatu raciborskiego i wynikających z niej konsekwencji dla mieszkańców naszej gminy. Była też możliwość zadawania władzom gminy pytań. Spotkanie zakończono głosowaniem, w którym zebrani w sposób jednomyślny poparli potrzebę powstania PSZOK-a dla Gminy Rudnik oraz jednogłośnie zaakceptowali wskazaną przez wójta lokalizację.

Zdjęcie satelitarne obszaru A2P
Plan zagospodarowania przestrzennego – czerwona linia wyznacza obszar gdzie na jednej z działek planowany jest rudnicki PSZOK

VII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się VII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 maja 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 2. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom;
 4. oddania w najem nieruchomości;
 5. zbycia nieruchomości;
 6. zmiany uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik;
 7. przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik;
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 9. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 10. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie;
 11. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 12. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”.
 13. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

Piłkarze UKS Rudnik podglądali grę Mistrzów Polski

Uczniowski Klub Sportowy zorganizował dla swoich zawodników wyjazd na mecz o Mistrzostwo Lotto Ekstraklasy, pomiędzy Piastem Gliwice a Jagiellonią Białystok. Po zaciętym i bardzo emocjonującym meczu zwyciężyli gliwiczanie czym przybliżyli się do zdobycia Mistrzostwa Polski w sezonie 2018/2019.

Na trybunach panowała gorąca atmosfera. Kibice mocno dopingowali swoich piłkarzy.

Na młodych zawodnikach UKS Rudnik wyjazd ten wywarł ogromne wrażenie. Każdy z nich marzy zagrać kiedyś w takim meczu. 

Autor i Fot.: Bożena Walaszek