Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór uzupełniający dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na zbiorniki 300 lub 400 l. Regulamin, wniosek, oświadczenia do pobrania są w Urzędzie Gminy Rudnik lub na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl Wszelkie informacje dotyczące projektu OZE pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dostępne są na stronie www. gmina-rudnik.pl lub pod nr  tel. 324106428 wew. 131.

 

Jubileusz 90 rocznicy urodzin Pani Rozalii Gawlik z Rudnika

            W dniu 21 sierpnia 2023 roku 90 rocznicę urodzin świętowała Pani Rozalia Gawlik z Rudnika. Jubilatka pochodzi z Czerwięcic i jest jedną z trójki rodzeństwa. W Rudniku mieszka już jednak od ponad 40 lat. Pracowała w PGR – początkowo w Czerwięcicach, a następnie aż do emerytury w Rudniku. Doczekała 5 dzieci, 14 wnuków, 15 prawnuków oraz 2 praprawnuczki.

            Życzenia dostojnej Solenizantce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Rozalii życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości z każdego dnia a także  wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

 

 

LV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 sierpnia 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

 2. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIKU OGŁASZA WSTĘPNY NABÓR DO PROGRAMU: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych jako forma zapewnienia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym za pomocą usługi asystenckiej.

Adresatami programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz.100, z późn. zm)

Głównym celem  usługi asystencji jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 32/ 410 64 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 września 2023r.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę

Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do placówki w Gamowie).

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content