Jesienna akcja “Sprzątanie Gminy Rudnik”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji „Sprzątnie Gminy Rudnik”, która odbędzie się w sobotę 5 października 2019 roku o godzinie 9:00.

Akcja będzie miała miejsce we wszystkich sołectwach naszej gminy, a udział w niej zadeklarowały już m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Chcemy również uprzątnąć tereny parków i lasów. Urząd Gminy zapewnia worki i transport śmieci z miejsc wyznaczonych wcześniej z gospodarzami i właścicielami terenu.

Więcej szczegółów organizacyjnych zostanie podanych w najbliższym czasie.

W razie pytań prosimy o kontakt z UG Rudnik tel. 324106418.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Fot.: Shutterstock

Aktualizacja i zmiana w programie rządowym “Czyste Powietrze”

Od 29 lipca zmianom ulega program „Czyste Powietrze”. Najważniejszą z nich jest umożliwienie gminom dołączenia do wdrażania programu. Zmienia się też wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą programu.

Najważniejsze zmiany dotyczą takich zagadnień jak:

  • Umożliwienie gminom włączenie się w program „Czyste Powietrze” ma ułatwić potencjalnym wnioskodawcom dostęp do niego oraz usprawnić proces jego wdrażania.
  • Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, doprecyzowano sprawę kosztów kwalifikowanych, a także zmieniono wzór formularza wniosku o dofinansowanie
  • Jak podaje NFOŚiGW, wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie zmian, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Urząd Gminy w Rudniku przystąpił do realizacji postulatu NFOŚIGW i udziela wparcia naszym mieszkańcom w formie poradnictwa i pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji. Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Rudniku pokoju nr 7 , przyjmuje w godzinach urzędowych.

Więcej na:

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-wlaczaja-sie-gminy-nowe-wzory-formularza,129631.html

Obowiązujący regulamin:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/obwiazujacy-program-czyste-powietrze-/

Informacja dot. projektu „OZE dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Urząd Gminy Rudnik informuje, że po bardzo długim okresie wyczekiwania na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostały opublikowane wyniki naboru 4.1.3 dot. odnawialnych źródeł energii, w którym Gmina Rudnik brała udział w partnerstwie z Gmina Krzanowice. Niestety, dofinansowanie otrzymali tylko 4 beneficjenci ze 125, którzy wzięli udział w naborze. Pomimo spełnienia kryteriów konkursowego oraz uzyskania wymaganej ilości punktów, jednocześnie zajmując wysoką – bo aż 5 pozycję (ze 100 pozycji), Gmina Rudnik wraz z Gminą Krzanowice nie otrzymała dofinansowania. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii będziemy nadal szukali alternatywnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie dofinansowania na ten cel, o czym również będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by mieszkańcy, którzy brali udział w naborze wniosków, a nie odebrali jeszcze swojego egzemplarza „Karty oceny technicznej” przeprowadzonej przez firmę Home Instal zgłosili się po jej odbiór w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Dokładne wyniki można znaleźć na stronie Serwisu Regionalnego Programu Urzędu Wojewódzkiego
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

lub klikając poniższy link

 89,3kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów NIEGRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 27,4kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów GRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 313,6kB PDFImienna lista członków Komisji Oceny Projektów 
15 maja 2019 r.

PSZOK – lokalizacja zaakceptowana

W poniedziałkowy wieczór z inicjatywy wójta oraz radnych w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej gminy w sprawie lokalizacji PSZOK-a. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku każda gmina ma obowiązek stworzenia takiego miejsca. W poprzedniej kadencji proponowana lokalizacja przy ul. Pawłowskiej napotkała na silny opór społeczny i ostatecznie realizacja ówczesnego projektu została wstrzymana. Dlatego też priorytetem działania obecnego wójta oraz rady gminy, była kwestia znalezienia nowego miejsca, tak aby dla możliwie wszystkich mieszkańców pozostała ona w pełni zaakceptowana. Równolegle do tych działań, władze Urzędu Gminy aktywnie starali się o zabezpieczenie 500.000 zł dotacji przyznanej na poprzedni projekt, co w końcowym efekcie pozwoliło na zwiększenie tej kwoty o kolejne pół miliona złotych.

Po dokładnej analizie terenu i możliwości budżetowych gminy, wójt wraz z radnymi zgodnie uznali, że jedynym miejscem spełniającym te warunki jest teren wyznaczony w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego (oznaczony jako A2P – zaznaczony na czerwono w załączonych poniżej rycinie/fotografii) pod inwestycje dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, znajdujący się w Rudniku pomiędzy drogą krajowa nr 45 a planowaną obwodnicą Racibórz- Pszczyna.

Zebranym przedstawiona została lokalizacja, koncepcja i zakres funkcjonowania rudnickiego PSZOK-a. Wójt omówił specyfikę terenu, a także wskazał kilka działek, którym kupnem zainteresowany jest Urząd Gminy Rudnik. Zebrani w GCI mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi obiektami i rozwiązaniami stosowanymi na terenie innych gmin naszego kraju. Omówiono również problematykę gospodarowania odpadami komunalnymi gmin powiatu raciborskiego i wynikających z niej konsekwencji dla mieszkańców naszej gminy. Była też możliwość zadawania władzom gminy pytań. Spotkanie zakończono głosowaniem, w którym zebrani w sposób jednomyślny poparli potrzebę powstania PSZOK-a dla Gminy Rudnik oraz jednogłośnie zaakceptowali wskazaną przez wójta lokalizację.

Zdjęcie satelitarne obszaru A2P
Plan zagospodarowania przestrzennego – czerwona linia wyznacza obszar gdzie na jednej z działek planowany jest rudnicki PSZOK

OZE – informacja

Serwis Regionalnego Programu Województwa Śląskiego podaje:

“Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na maj 2019 r.”

Więcej na stronie serwisu:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_30042019

https://rpo.slaskie.pl/tag/?t=OZE

Skip to content