OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku w terminie do 31 marca br. podpisaniem umów o montaż instalacji fotowoltaicznych, przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

W dniu 23 marca 2022r.  od godz. 9.00  do godz. 16.30  w Urzędzie Gminy będą podpisywane umowy wyłącznie z mieszkańcami miejscowości Rudnik, w dniu 24 marca br. od godz. 8.00 do 14.30 – z mieszkańcami Strzybnika oraz Gamowa. Pozostałe terminy podpisywania umów dla poszczególnych miejscowości będą Państwu przedstawiane na bieżąco. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest kilka osób, wszystkie te osoby zobowiązane są do uczestnictwa przy podpisaniu umowy lub wypełnienia załączonego oświadczenia”.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego i aktu własności nieruchomości. Ponadto przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu występujących zobowiązań wobec Gminy”.

Ponadto Urząd Gminy informuje, że osoby w dalszym ciągu zainteresowane montażem odnawialnych źródłem energii mogą jeszcze składać wnioski w ramach powstałej rezerwy.

Wzór umowy do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

OZE – Ważny komunikat dla uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik

W związku z planowanym przez Gminę w najbliższym czasie podpisaniem umów z mieszkańcami w ramach  realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – środki REACT-EU, prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Gminy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków, terminów oraz wzorów dokumentów w tym zakresie będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce OZE na stronie  internetowej oraz Facebook.

Pracownicy Urzędu nie będą się z Państwem kontaktować  telefonicznie ani mailowo.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest brak zaległości w zakresie  uiszczania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudnik.

Prosimy o pilne uregulowanie powyższych zobowiązań.

Wyniki losowania wniosków złożonych w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Urząd Gminy Rudnik przeprowadził w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 w sali narad losowanie wniosków złożonych w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”. Poniżej w załączeniu protokół wraz z wynikiem losowania.

 

 

Do pobrania:

Protokół z losowania wniosków złożonych  w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Nagranie z przeprowadzonego losowania wniosków dostępne jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Komunikat w sprawie losowania wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Urząd Gminy Rudnik po zakończonym naborze uzupełniającym przeprowadzi w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 w sali narad losowanie jedynie dla złożonych wniosków w zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW, ponieważ ilość złożonych wniosków w liczbie 62 przekroczyła ilość wolnych miejsc,  (planowane 37 miejsc).

Natomiast wszystkie złożone i przyjęte wnioski, dotyczące  instalacji solarnej,  instalacji pompy ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW i 4kW, które w ramach weryfikacji spełnią warunki określone w Regulaminie, zostały przyjęte do realizacji i nie będą podlegały losowaniu.

Do pobrania: Protokół z wstępnego rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 -środki REACT-EU.

Wyniki losowania zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy Rudnik dnia 17 marca br. do godziny 15:00.

Ze względu na dużą ilość, weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunków regulaminu naboru uzupełniającego wniosków od mieszkańców, zostanie przeprowadzona do 25 marca 2022r.

 

Ważny komunikat ws OZE – projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

UWAGA WAŻNE!

Osoby, które wpisały się na listę rezerwową powinny jak najszybciej złożyć wniosek w naborze uzupełniającym!

Nabór uzupełniający wniosków projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” trwa do 14.03.2022r.

Kwalifikacja wniosków odbędzie się w formule publicznego losowania w dniu 16.03.2022r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Rudnik.

Regulamin oraz szczegółowe informacje w tym zakresie będą zamieszczane na bieżąco w zakładce OZE na stronie internetowej Gminy Rudnik.

Regulamin naboru uzupełniającego wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniach od 09.03.2022r. do 14.03.2022r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Kwalifikacja wniosków odbędzie się w formule publicznego losowania w dniu 16.03.2022r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Rudnik.

Regulamin, zarządzenie oraz szczegółowe informacje w tym zakresie do pobrania poniżej w linkach:

  1. ZARZĄDZENIE nr RZW.24.2022 WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru uzupełniającego oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”
  2. Regulamin naboru uzupełniającego wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – środki REACT-EU.

  3. Wniosek OZE z załącznikami

 

Nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu OZE

Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniach od 09.03.2022r. do 14.03.2022r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Kwalifikacja wniosków odbędzie się w formule publicznego losowania w dniu 16.03.2022r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Rudnik.

Regulamin oraz szczegółowe informacje w tym zakresie będą zamieszczane na bieżąco w zakładce OZE na stronie internetowej Gminy Rudnik.

UWAGA WAŻNE!

Osoby, które wpisały się na listę rezerwową powinny jak najszybciej złożyć wniosek w naborze uzupełniającym!

Ważny komunikat dla mieszkańców gminy ws projektu gminnego OZE. Na terenie gminy agitują oszuści.

W związku z niepokojącymi informacjami nt. reklamujących się firm montujących instalacje OZE i podszywającymi się pod dofinansowanie gminne, informujemy, że Urząd Gminy Rudnik nie wysyła przedstawicieli firm do mieszkańców w sprawie montażu instalacji z projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Na obecna chwilę urząd gminy weryfikuje złożone w 2017 roku wnioski i przygotowuje się o do wyłonienia w formie przetargu firmy, która będzie realizowała montaż instalacji. Obecnie gmina nie ma wyłonionej firmy do przeprowadzenia prac projektowych i montażowych.

Zalecamy ostrożność w kontaktach z takimi firmami i osobami.

Wszystkie informacje o realizacji naszego projektu publikujemy na gminnej stronie internetowej oraz gminnym Facebooku a także poprzez Sołtysów.

W razie wątpliwości prosimy także o sprawdzanie informacji telefonicznie w urzędzie (tel. 32 410 64 28 wew. 106).

O rozpoczęciu realizacji: podpisanie umowy, montażu urządzeń w ramach projektu zostaną państwo poinformowani osobiście!

Ważny komunikat w sprawie projektu OZE pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

W związku z otrzymaniem przez Gminę Rudnik dofinansowania na zadanie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” zwracamy się do wnioskodawców z zapytaniem czy podtrzymują swój wniosek złożony w 2017r. Na tym etapie nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany wniosku. Wnioski na dodatkowe instalacje będą przyjmowane na listę rezerwową w dodatkowym naborze pod koniec lutego.

Ponadto przedstawiamy 2 załączniki do pism:

z których jeden z załączników należy bezwzględnie wypełnić i przekazać nie później niż do dnia 23 lutego 2022r. w dowolnej formie np. mailowej, pisemnie. lub osobiście). W przypadku formy pisemnej liczy się data stempla pocztowego.

  • W przypadku gdy chcą Państwo brać udział w projekcie, prosimy o wypełnienie i odesłanie załącznika n 1.

  • W przypadku odstąpienia od wniosku, prosimy o wypełnienie i odesłanie załącznika nr 2

UWAGA :

Niezłożenie załącznika nr 1 pn. Oświadczenie o podtrzymaniu wniosku o przyznanie dofinansowania OZE w ww. terminie tj. do 23 luty 2022r. powoduje skreślenie z ubiegania się o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie należy sprawdzić czy posiadają Państwo umowę kompleksową na dostarczenie energii elektrycznej (na naszym terenie taką umowę można zawrzeć jedynie z firmą Tauron), która jest niezbędna do zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Skip to content